is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentiën.

Het is onbegrijpelijk, hoe weinig sommige boekdrukkers er op letten, welke lettertypen zij in een advertentie gebruiken.

Wij hebben hier voor ons liggen eenige exemplaren uit verschillende plaatsen van ons land. Een onzer lezers was zoo welwillend deze aan ons op te zenden. Vooraf zij gezegd dat alle bladen uit ruw courantenpapier bestaan.

Het eerste het beste nummer, dat we ter hand nemen, vertoont in zijn advertenties de teedere sierletters:

Jrtii Willem {(tfll

m W m

Het volgende heeft typen gelijk de volgende: Koninklijk Zoölogisch Genootschap.

3fnrisi:en «n tenschap^sn. Boekdrukkerij.

Toevallig bezitten wij van een dezer couranten 2 exemplaren, een van verleden jaar October, en een van Februari 1901. In het eerste nummer zijn de typen zuiver en scherp, waaruit blijkt, dat het nieuw aangekochte letters zijn .... in het laatste blad herkent men ze bijna niet meer: totaal vernield door het harde courantpapier. In den tijd van nog geen vijf maanden zijn ze zoo goed als onbruikbaar geworden.

Geen wonder! Zulke letters behooren niet voor te