is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uien, die ik juist nu gebruiken wilde. Het was mij ontgaan, dat ik ze in dat oude stuk flanel had gewikkeld."

Miss Ophelia toonde haar de papieren zakjes met specerijen.

„O, missis, kom daar niet aan! Ik mag gaarne zulke dingen op een plaats hebben, waar ik ze altijd vinden kan," zeide Dinah, op eenigszins meesterachtigen toon.

„Maar er behoeven toch geen gaten in de zakjes te zijn."

„Dan kan men er zooveel te gemakkelijker mede strooien,' antwoordde Dinah.

„Maar je ziet toch wel, hoeveel er op die wijze in de lade verloren gaat ?"

„Hm! ja, indien missis er zoo mede schudden wil, dan zeker, Missis heeft er al een menigte laten uitvallen," zeide Dinah, terwijl zij verdrietig op de lade toetrad. „Als missis maar zoo lang op haar kamer blijven wil, totdat het tijd van schoonmaken is, zal ik zorgen dat alles op zijn plaats is; maar ik kan niets doen, wanneer mij de dames zoo om de handen loopen. Heidaar, Sam, geef aan het kind dien suikerpot niet; — ik zal je leeren, indien je er niet aan denkt."

„Ik zal de keuken overal nazien en er alles voor éénmaal in orde brengen, Dinah, en dan hoop ik, dat je er voor zult zorgen, dat het zoo blijft."

„Hoor nog eens even. miss Phelia; dat is eigenlijk toch geen werk voor een dame zooals gij! Ik heb dat nog nooit van dames gezien; mijn oude missis en miss Marie deden dit nooit, en ik zie ook niet in, waarom het noodig zijn zou," riep Dinah uit, verontwaardigd heen en weder dravende, terwijl miss Ophelia borden en schotels uitzocht en op elkander stapelde; dozijnen van hier en daar verspreid staande suikerpotten in een daartoe meer geschikte ledigde; tafellakens, servetten en schoteldoeken soort bij soort voor de wasch gereed legde; en dat alles met zooveel spoed en vlugheid, dat Dinah er geheel ontsteld van was.

„Nu, ziet eens aan! indien dat de manier is, waarop de dames uit het Noorden handelen, dan moet ik zeggen, dat zij geen dames zijn," fluisterde Dinah een van haar ondergeschikten toe, toen zij zich op een veiligen afstand van de gestrenge miss Ophelia bevond. „Ik heb mijn zaken zoo goed in orde als iemand, wanneer het maar eerst tijd van schoonmaken is geweest; en het is voor mij niet noodig, dat de dames mij zoo nauwkeurig op de handen kijken en mijn zaken op plaatsen brengen, waar ik ze niet terugvinden kan."

Dinah had, dit moeten wij ter harer verontschuldiging hier bijvoegen, op zekere tijden hevige aanvallen van lust tot schoonmaken en opredderen.