is toegevoegd aan uw favorieten.

Lambert Hadewart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lübecksche klachten en bezwaren, misschien ook zijn de beambten oud, te oud geworden. Ze vervullen hun taak op hun manier met nauwgezetheid, als je 't verlangt staan ze bij den waagmeester aan de waag, laten den eed afleggen, zorgen voor opvolging der voorschriften uit den skraen, als ik napluizen wil, slaan ze hun boeken op en bewijzen — daarmee punctum! Hier zijn evenwel een bizondere speurzin en scherpzinnigheid noodig, en plezier in de zaak zelf."

„Is ons huis 't eenige die er verlies bij leidt?"

„Neen. Nog drie van onze raadsheeren is iets dergelijks overkomen, ons deel is meer dan dubbel zoo groot als dat van de drie andere samen, 't Zou me erg gemakkelijk vallen een besluit van den Raad uit te lokken om een onderzoek in te stellen in de Hanzeatische factorijen te Novgorod. Wat zou dat evenwel? Misschien wordt er iemand van hier heen gestuurd, die er geen belang bij heeft, hij vraagt voogd en anderen uit, kijkt in de boeken en komt vast en zeker onverrichter zake terug."

„Je moet me eens precies vertellen wat 't voor een verlies en voor een bedriegerij is."

„Natuurlijk! Is ook gauw genoeg gebeurd. We hadden eengrooten voorraad pelswerk besteld aan de Wolga en goeden navraag in Vlaanderen en Boven-Duitschland; blauwvos en hermelijn vormden het hoofdbestanddeel. De waar is volgens voorschrift te Novgorod geleverd, aangenomen en betaald; een kundig en vertrouwbaar man, die ons huis reeds lang dient te Novgorod, heeft het bont gekeurd. De vracht is ook aangekomen, maar in plaats van blauwvos en hermelijn vonden we gewone rendiervellen en konijnehuidjes in de onbeschadigde zakken. Tal en gewicht der zakken klopten precies, het bedrog werd eerst te Travemünde ontdekt. Zooiets kan slechts met de grootste kalmte door de zeer bedreven hand van een ouden rot van een dief of waarschijnlijk door meer zijn geleverd; op het transport te land is het onmogelijk en ik meen me er zeker van te hebben overtuigd dat het evenmin kan gebeurd zijn op ons schip, want de vellen kwamen op een van onze eigen smakken. Blijft dus alleen Novgorod over. Er is me veel gelegen aan een oplossing, de geschiedenis eischt een degelijken, ondememingslustigen man, uit één stuk en ik dacht juist "

„Aan mij, wil ik hopen, broer!" viel Lambert hem in de rede. „De hemel zij gedankt dat ik ook weer eens iets kan doen voor het huis Hadewart! aan ijver zal 't niet ontbreken, al moest ik er mijn huid om riskeeren."