is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«medicinae et anatomis professore .Tacobus Coei.man IJltra«jectinus praetnissa disputatione de «Materys a facultate «pliilosophia praescri[)tis» in conclavi nostro philosophiae «Doctor en artium magister renunciatus est per clarissimum « D. Daniei.em Bebchringer, die 25 May 4655».

Had de wijsgeer zich gevormd, de theologische studie had daaronder ook niet geleden; immers hij vermeldt in de voorrede van hetzelfde werk1), dat hij in het begin van het jaar 1(>50, een klein jaar dus na zijne promotie, op het punt stond om «candidaat in de theologie te worden». Wanneer hij liet werd, kunnen wij niet met zekerheid zeggen, daar wij niets hebben kunnen vinden van eenig verder examen, maar dat het niet lang daarna geweest is, staat vast, aangezien hij predikant is geworden in het volgende jaar 1057.2)

Maar dit is nog niet alles. Hij is in die zes jaar niet alleen doctor in de wijsbegeerte geworden en candidaat in de godgeleerdheid, maar heeft ook nog tijd kunnen vinden voor andeten arbeid. De geleerde was ook een vroom man geworden. De oudere student had een vriendelijk woord van waarschuwing voor zijne jongere academie-burgers. Wat had hij onder al die studie door nog gedaan? Het werkje van Mr. Lovk: «Strijd tusschen Vleesch en Geest», uit het Engelsch vertaald3) en het van eene toespraak aan de «Nazircërs Gods», zooals hij de studenten in de theologie noemde, voorzien. Het is hem in die aanspraak om twee dingen te doen, zooals hij zelf zegt. Vooreerst wil hij, zelf door de ervaring geleerd, hen waarschuwen tegen allerlei klippen en verzandingen, waaraan jonge menschen aan de Academie zich plegen te stooten, en daarna wil hij hun op vriendelijke wijze den weg toonen om geschikte werktuigen Gods te worden, om Gode zielen toe te brengen en den

') Zie: boven.

2) Zie: « Verhael der Proceduuren n, blz. 296.

3) Ettelijke Gronden. Voorrede.