is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu daarin den Magistaat ter wille zijn? Welke kans was er 1111! Het was dan ook besloten, toen de predikanten van Sluis buiten stonden. Vele leeraars in de Classis hadden dat besluit zeer afgekeurd en liet hunne ervan gezegd. Maar men zou zich submitteeren, ofschoon het eene «onrechtvaerdighe, kerk verdrukkende, vrijheidt prejudiceerende resolutie was». E11, oin nu toch nog alle krachten bij te zetten ten einde Witzius te krijgen, besloot men Koelman met een credentie-brief naar Wormer te zenden.

Maar wat gebeurde! Iets ongehoords. Op den morgen van 13 Mei, terwijl Koelman gereed stond te vertrekken, kwam een stadsbode met een interdict om te gaan. Hij moest thuis blijven '). Wie hoorde ooit te voren van zulk eene aanranding van iemands persoonlijke vrijheid! Dit liep te ver. Maar wat te doen om uit deze moeilijkheden te komen. Men achtte het beter zich tot de 11° M° te begeven en dit besluit op de eerst komende Classis ordinaria mede te deelen om tevens hare hulp in te roepen. Zoover is het evenwel niet gekomen. Op de Classis keurde men algemeen dien maatregel af, en berispte burgemeester 1'auenï openlijk over die daad, hem ernstig waarschuwende voor de toekomst zich te wachten voor zulke «rigoreuse en vreemde proceduren tegen den Kerkeraadt» 2). Dit bedaarde de gemoederen, ook die te Sluis en andermaal werd Koelman afgevaardigd om naar Wormer te gaan ten einde «Ie gemeentebelangen te bepleiten bij Ds. Witzius. Nu reisde hij af. Helaas, het doel werd niet bereikt. Witzius had reeds drie brieven ontvangen, één van de Overheid en twee uit de Gemeente, waarin hem alles werd tegengemaakt. IIij verzocht dan <>ok aan Koelman, de zaak verder te laten rusten.

Ziehier nu «le schade der Kerk berokkend door het optreden

') Notulen van den Kerkeraad 14 Mei 166;>. 2) Notulen van den Kerkeraad 31 Mei 1665.