is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staken, indien de Classis hem alle schade vergoedde, óf hij zou niet verder voortgaan met drukken en alle schade voor zijne rekening nemen, indien men bewijzen kon, dat de inhoud vau het geschrift ook maar eenigszins in strijd was met Gods Woord. Moe goed ook bedoeld, de Classis ging tot die voorstellen niet in, zoodat het gedrukt en verspreid werd. Nauwelijks was het echter in eenige exemplaren in Sluis verspreid, of de baljuw liet ze opknopen en verbranden alsof het schotschriften waren.

Na dit incident kwam liet tot bovengenoemde samenkomst. Er werd krachtig, maar in den geest der liefde gedebatteerd. En het einde der zaak was, dat de Gedeputeerden, dit; zoozeer bij Koelman aanhielden op conformeering, zijne argumenten zwaarwichtige!1 vonden dan zij eerst gemeend hadden 1).

Nu moest de Classis uitspraak doen. Zij kwam tot dien einde 13 April 1073 bijéén. L)e Gedeputeerden zouden verslag uitbrengen en hunne bevinding niededeelen, toen op het laatste oogenblik nog een scherp schrijven van den Magistraat te Sluis inkwam. Men meende in dien kring n.1., daar het verslag, dat de Gedeputeerden der Classis uit zouden brengen, wel eens te gunstig zou kunnen uitvallen, dit op het laatste moment te moeten inleveren. 2)

En wat was de inhoud van dit schrijven'l Eene veelvoudige beschuldiging. Men begon niet te zeggen, dat Koelman het Heilig Avondmaal had bediend zonder het Formulier te lezen; dat hij verder niet alleen met het woord, maar nu ook met de daad legen de Feestdagen geijverd had, daar hij den ■2lle" Paaschdag niet met de zijnen ter Kerk geweest was, en ook geweigerd had op dien dag te preeken. Ja, dat mede onder zijn invloed dien morgen veel winkels open waren,

') Notulen van den Kerkeraad 17 April 1673.

2) Idem 17 April 1(573; //Verh. van de Proeed.'/ bladz. 39.