is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magistraat zóó hadden verwacht, dat het gewenschte «loei

wel zou worden bereikt.

Er bestond dus een zeldzame harmonie tusschen den Magistraat te Sluis en de Heeren Gedeputeerden der II". M"., ook had de «vermaking der Overheid» in zeer neutralen (.)

geest plaats gehad.

Ondertusschen wist men te Sluis van alle deze dingen niets. Men leefde in den waan, dat de partijen het hierbij zouden laten. Alleen de Magistraat uitgezonderd. Op het Stadhuis wist men niet enkel wat er gaande was, maar burgemeester Sluymer zond zelfs een hatelijk schrijven om het werk van baljuw en grillier te faciliteeren. ') Deze brief schijnt evenwel opgehouden te zijn, totdat de Ileeren Gedeputeerden de zaak van Koelman eerst zelf hadden aangebracht. Dit maken wij althans hieruit op, dat eerst te Sluis de resolutie van II". M". kwam, die handelde over de klachten der Heeren Gedeputeerden, gedateerd 20 Jan., terwijl eerst daarna de Magistraat antwoord ontving op bet schrijven van 13 Januari door

burgemeester Si.uymeb

Den 3',en Februari 1074 werd Koelman voorlezing gedaan van de resolutie der H°. M°. door twee burgemeesters van Sluis. Hij hoorde het aan, doch antwoordde, dat hij zich, daar de zaak kerkelijk was en kerkelijk afgedaan was, daarnaar niet kon schikken. Verder waarschuwde hij de Heeren, dat zij door verderen tegenstand tegen hun leeraar zich geen oordeel over hunne ziel mochten halen -) Echter zon de zaak weldra ernstiger worden. Er volgde toch op de voorlezing van die resolutie een brief, gedat l Februari van II0. M"., als antwoord op het schrijven van den Magistiaat van 13 Januari.3) De inhoud daarvan was, dat de IIH., gelet op allerlei klachten en beschuldigingen ingebracht tegen

!) Idem, blz. 109.

'-) Idem, blz. Hl.

», Idem, blz. 112; Ursol. v. Ilo. Mo, 1 Febr. 1074.