is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door vrienden en leerlingen. Van 's middags drie tot's avonds 9 uur was liet een groot geween in de woning. Dikwijls kostte liet den scheidenden leeraar moeite om zijne tranen te bedwingen, maar toch vermocht hij zich te beheerschen en zijn vrienden te troosten. Eindelijk brak de dag deischeiding aan. Maar ook nu weer hetzelfde. Eene groote schare verdrong zich voor en in zijn huis, en wilde niet heengaan, voor en aleer de uitleiding plaats had. Krachtig werd Koelman in al die omstandigheden getroost en bijgestaan door zijne vrome huisvrouw, Anna Hus. Jammer echter, dat dit alles deze cordate en godvreezende vrouw zoo aangreep, dat de doctoren, toen zij 20 November e. v. stierf', moesten constateeren, dat de ellende, in den laatsten tijd doorstaan, aan dit droeve einde niet vreemd was.

Toen de klok te Sluis 17 Juni 1675 10 uur sloeg, verschenen de Heeren de Raedt en Gypson ten huize van Koei.man. i) Op hunne vraag of hij vrijwillig de stad verlaten wilde, een weigerend antwoord verkregen hebbende, verzochten zij hem om hen te volgen.

Geen verderen weerstand willende bieden, protesteerde hij onderweg tegen deze handeling der Staten, bestrafte hen over hunne vervolging en over deze executie, hun de verzekering gevende, dat het hun eens zwaar op het hart zou wegen. Aan het kasteel, buiten de stad gekomen,namen de Heeren afscheid van hem, terwijl hij hun 's Heeren zegen toewenschte.

Niet alzoo de menigte. Zij volgde hem tot het water, waar hij onder vele tranen en zuchtingen afscheid van de meesten nam, terwijl een twintigtal hem volgde tot het Zand. In de Groede gekomen heeft Koelman met hen vurig gebeden in het huis van een schoenmaker, hen den blijvenden God opdragende, om daarna, weer aan het water

') Idem, blz. 341.