is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende, ook van rlezen afscheid te nemen en over te steken naar Vlissingen, vanwaar hij terstond naar Middelburg reisde. ')

Hier meende Koelman eenige dagen te blijven, zijne vrouw op te wachten, om dan de reis naar Rotterdam te ondernemen en een huis te huren. ^

Dit verblijf van Koelman irriteerde evenwel een der Ed.Mogende Heeren zoo, dat hij den 20 Juni met het voorstel in de vergadering kwam om Koei.man, die immers uit de Generaliteits-landen verbannen was, het verblijf in stad en provincie te ontzeggen. Hoewel dit voorstel wel in goede aarde viel bij de meerderheid der vergadering, was er toch één, die dezen maatregel te kras vond en er zich tegen verzette. Het gevolg daarvan was, dat de deliberatie tot den middag werd uitgesteld, en Koelman nog denzelfden dag, om geweld te voorkomen, de stad verliet. Toen men nu 's middags in de vergadering kwam en hoorde, dat Koei.man reeds vertrokken was, vond men de verbanning onnut en onredelijk. 2)

Van Middelburg werd koers gezet naar Rotterdam, waar verscheidene predikanten stonden, die academievrienden van Koelman waren, en hem wel eens een bewijs van vriendschap en genegenheid hadden gegeven. Hoe stelden dezen hem echter te leur. Waarom toch was het Koelman te doen? Waarlijk niet om tijdelijke hulp of steun, maar hierom,dat zij hem zouden erkennen als «dienaar van Christus», en toestaan van tijd tot tijd te spreken en te preeken.

En juist dat wilde men niet. Wel kenden zij hem en ontvingen zij hem, maar erkennen als dienaar van Christus, dat deden zij niet.3)

Wat dit uitwerkte, laat zich denken. Een man als Koelman

') Idem, blz. 341.

2) Idem blz. 353.

;i) Idem, blz. 353.