is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelingen, terwijl allen op liet hart werd gedrukt dit werk teoen Koklman tocli te continueeren, een iegelijk op zijne plaats. Kn was dit de éónige maal maar geweest, maar helaas, wij lezen dit telkens, Overal in het land schuwde men zijne coriventikelen en zag men in zijnen arbeid veelal een separatistisch streven

Ofschoon hij schier overal kwam, zoo schijnen toch NoordHolland, Friesland en Zeeland het meest, Groningen het minst door hem bezocht te zijn Op de synode van Alkmaar van 1680 althans weid meegedeeld, dat hij op verscheidene plaatsen zich vertoond had; op die te Edam van 1070 klaagde men, dat hij niet alleen op verscheidene plaatsen zijn conventikelen hield, maar dat hij zeil in de vacante Gemeente te Middelie *) tweemaal gepreekt had, terwijl men te Haarlem in 1(381 met een zucht van verlichting meende te kunnen constateeren, dat hij nog wel hier en daar optrad, «niaar met zeer weinig gevolg.» Dat hij weinig in Groningen, en daarentegen veel in Friesland en Zeeland gereisd heeft, is gemakkelijk te bewijzen. Immers, toen men op de Synode van den Brie) in 1082 tot aller droefheid moest constateeren, dat KoEI-man weer veel in het openbaar sprak, had alleen de Correspondent van Groningen daarover niets «in actis.»2) Hoe geheel anders die van Friesland en Zeeland Telkens vinden wij hem in Leeuwarden bij zijn vriend en beschermer Brakel ol ergens anders; ja, dit viel zoo in het oog, dat de correspondent van Friesland in 1675, op de Synode te Utrecht berichtte, d;1t hij in zijne provincie was komen wonen.3) Dit was wel onwaar, maar dat hij er' telkens kwam, blijkt uit alles In Ki70 sprak hij te Harlingen en te Leeuwarden, in 1677 bevond hij zich te Leeuwarden op de Synode, A) terwijl op die van

i) vFormeele Protest at ie'-, blz. IM.

•i) Idem, blz 34

:i) Verh. van de Proeed., blz. 528

») //Labad-dwaling ontdekt// etc, blz. 190.