is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervinding, van taai geduld én goede hope; en die den Joden als Joden kunnen zijn (wat zeker niet gemakkelijk is voor Christenen uit de Volken) om hen voor Christus te kunnen winnen. Vooral ook moeten zij zich bewust zijn van hun roeping Gods, bepaald tot dit zoo zeer gewichtig werk.

Zendeling Goldberg moest, wegens oogziekte, Egypte al spoedig verlaten; en ook Lauria, wiens echtgenoote, een jaar na zijn aankomst, aan de cholera bezweken was, werd door krankheid gedwongen, in 1855, het werk in Cairo op te geven. Hij vond echter een waardigen opvolger in den Zendeling H. C. Reichardt, die 10 jaar, 1855 —1865, in Cairo gearbeid heeft. Aan, soms heftigen, tegenstand heeft het daarbij niet ontbroken; doch ook niet aan kennelijken zegen.

beschaafde Joodsche kringen, in Holland, Engeland, Frankrijk enz., wordt weinig of geen Jiddish gesproken; doch het is. veelal ook in Holland, de spreektaal van het volk, en in het Oostelijk deel van Europa is het algemeen, met een zich steeds uitbreidende literatuur. Jiddish wordt geschreven met Hebreeuwsche letters. Onderscheidene uitgaven der Schrift, en van gedeelten des Bijbels, in Jiddish, zijn,

o. a. door het Britsclie en Buitenlandsche Bijbelgenootschap bezorgd, zoowel in

Joodscli-Duitsch, als in het eigenlijk Jiddish; en juist nu is een uitgave van het Nieuwe Testament in Jiddish in bewerking, onder toezicht van autoriteiten op dit gebied als rabbinowitz, de Zendelingen nelom, Lernf.r, e. a., — welke uitgave niet zal zijn in zoo ,,gezuiverd mogelijk" Jiddish, maar in zoo ,,zuizer mogelijk", d. i. zoo „Jiddish" mogelijk Jiddish.

De objectie hiertegen is, dat het niet goed, of zelfs raadzaam, is om het Nieuwe Testament in onzuiveren taalvorm den Joden in handen te geven. Doch daartegenover staat, dat Jiddish, in zijn onderscheiJene dialecten, door millioenen Joden, en vooral door vrouwen, gelezen wordt, die geen andere taal, en zeker geen Hebreeuwsch, verstaan, of zoo goed verstaan. Het nieuwe Testament, in zuiver Hebreeuwsch, dient voor geleerde Joden; doch de massa wordt slechts, of beter, bereikt door Jiddish. Met de verspreiding van het Nieuwe Testament in die taal, vooral in Engeland, Duitschland en in Oostelijk-Europa, en Rusland houdt de „Mildmay Zending onder de Joden", onder leiding van den ijverigen Ds. S. wllkinson, te Londen, zich zeer bezig. In 10 jaren tijds werden 100,000 exempl. van het N. T. door die Zending onder de Joden verspreid, en van de uitgave, nu in bearbeiding, zal de oplage een half millioen bedragen. Dat een Zendeling onder de Joden, óók in Holland, Jiddish moet kunnen verstaan en spreken, zal wel duidelijk zijn. Als proeve van ÖMiïjr^-Jiddish

moge dienen, het volgende: JiH 1X3 J\\' QpOtyH

d. i. „Kindleen hiltet euch for den Abgettern." (1 Joh. V: 21). En van Engelsch-

jiddish: pjc ixrya dSn -ijruv Durpxa jw vsbxs dtu jrojn

d. i. „Zebra grate polish tn packets' oder als paste in ttns". (Uit een advertentie eener groote courant „The Jewish Express\ wekelijks in Engeland verschijnende.)