is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht, en, voor zoover dit noodig is, in het Grieksch en Hebreeuwscli, aan geschikte Copten (en anderen), die zich voorbereiden tot den dienst in de Coptische Kerk. En die School bedoelt steeds meer de kweekplaats, niet een „broeikas", te zijn van aanstaande Inlandsche leeraars, bekwaam en gewillig tot het gewichtig werk, dat hun wacht, ook als voorgangers en leidslieden in de, naar gehoopt wordt, eerlang zelfstandige Presbyteriaansche Kerk van Egypte.

Wat de Theol. school te Cairo is voor de opleiding tot den Evangeliedienst, dat bedoelt de Kweekschool te Asyut voor het onderwijs en de evangelisatie in Egypte.

Eén Zendeling-Professor en twee Zendelingen staan aan het hoofd der „College", waar, aan 400 a 500 kostleerlingen en ruim 100 anderen, onderricht wordt gegeven in alle vakken van uitgebreid Lager- en Middelbaar onderwijs 0111 hen te vormen tot onderwijzers, ambtenaren, klerken enz., of in voorbereiding tot de studie aan de Theol. School te Cairo. Aan Gouvernements-Inrichtingen van onderwijs ontbreekt het in Egypte niet; doch het onderricht daar gegeven, hoe degelijk ook overigens, is volstrekt „Godsdienstloos", overeenkomstig de moderniseering van Egypte, in welke met God niet mag gerekend worden. De Asyut-Kweekschool, daarentegen, biedt de gelegenheid tot even degelijk, indien niet nog beter, seculair onderwijs, dan die Gouvernements-Inrichtingen ; maar, rustende op het Woord van God. Van hoeveel gewicht dus deze school is voor de toekomst des lands, ligt voor de hand. En hoe zeer het onderwijs daar op prijs gesteld wordt, blijkt uit het feit, dat zich steeds meer leerlingen aanmelden, zoowel jongelingen als jonge dochters, van welke laatste meer dan 200, in het afzonderlijk voor haar bestemde Instituut, de lessen volgen. Te zamen, zijn er thans gemiddeld 700 leerlingen te Asvut; en het onderwijzend personeel bestaat uit een 12-tal bekwame, meestal Inlandsche, mannen en vrouwen, behalve de helpers. Bemoedigend is het ook, dat velen der leerlingen

in de kosten van hun onderwijs en onderhoud, geheel of gedeeltelijk,

zeiven voorzien ] in elk geval, dat daarin voorzien wordt, buiten bezwaar voor de Zending.

De „moderne" taal van Egypte was langen tijd, en is ten deele nog, het Fransch, doch wordt steeds meer het Engelsch. Beide talen moeten aan Inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs in