is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijden van de kerk, als twee armen, zich rechts en links uitstrekkende naar de bevolking. Die kerk, met haar hooge boogvensters en passend torentje, heeft een deftig aanzien zonder stijf te zijn; de nevengebouwen, mét de kerk één geheel uitmakende, zijn drie verdiepingen hoog, met zeven vensters aan iedere zijde, waarvan acht met bordessen, terwijl de beneden-verdieping, aan de straat, een galerij heeft met hooge boogvormige pilaren. In het Zendinghuis zijn ruime lokalen, tot het geven van onderwijs aan kinderen en volwassenen; vertrekken, ingericht als commissie-kamers en het houden van vergaderingen in verband met de Zending; en voorts, geschikte woningen voor onderscheidene Zending-familiën. In de galerij is het Bijbel-depot, de boekwinkel, enz. Alles te zamen den indruk gevende van beslistheid in het werk des Heeren, doch zonder praalvertoon, gelijk het ook in de Zending behoort te zijn. J)

Dankbaar, dat et in deze Mohammedaansche, en overigens aan wereldzin overgegeven, stad een plaats was, waar men, in gemeenschap met andere belijders, op den Sabbath kon samenkomen ter verheerlijking Gods, en om Zijn woord te hooren, begaf ik mij, Zondagmorgen, omstreeks 9 uur, naar het Zendinghuis in de Ezbekiyeh, waar ik enkele toeristen ontmoette, die ik reeds had aangetroffen. De eerste „dienst", dien wij nu bijwoonden, was de „Zondagschool". Deze werd gehouden in een groote zaal, met hooge zoldering. Er waren ongeveer 240 of 270 scholieren aanwezig, jongens en meisjes en ook volwassenen; mannen met zware baarden en vrouwen van verschillenden leeftijd, tot zelfs zeer bejaarden2). Mannen en vrouwen zaten niet bij elkander,

*) Het bouwterrein werd, met eenige moeite, verkregen van Ishmael Pacha, in ruil voor Zendingterrein en gebouwen, aan don ingang der Muski, die den Khedive in den weg stonden, bij zijn voorgenomen uitbreiding en verfraaiing der stad. Bij de overeenkomst kreeg de Zending ƒ 72,000 toe van de Regeering, die zeer te pas kwam voor de oprichting der nieuwe gebouwen, waartoe Jl 16,000 vereischt werd. De hoeksteen werd gelegd 26 Nov. 1845, en eerst in 1881 —1882 was de bouw voltooid.

9) De Zondagschool hier is ingericht ongeveer gelijk in Wales bij de „Calvinisten-Methodisten". (Calvinistic Methodist Church of Wales) waar oude, beproefde Christenen, leden der Kerk, in volle gemeenschap, met de jongeren en kinderen, ter „Zondagschool" gaan, en waar het Zondagschool-onderwijs, min of meer, als een ,,dienst" gerekend wordt.

7