is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Generaal!" stotterde de oude man verlegen.

//Het doet er niets toe, oude kerel, ik weet dat je liet goed meent. Onze vriend, dc speelman ziet cr dan ook avontuur"jk genoeg uit. Bezorg hein nu maar spoedig een paard. Niet tegenspartelen, Winfried!"

En eenige oogenblikken later reed Winfried naast graaf Pappenheim en luisterde deze geduldig naar hetgeen de jonge man hem van zijn leven in Halberstadt vertelde. Vervolgens deelde Winfried hem zijne plannen voor de toekomst mede en 1 appenheim kon daarbij een glimlach niet onderdrukken, als hij zijne blikken liet glijden over de kleeding en den cither van den jongen man. Toen nu de jonge speelman ten slotte opgewonden verklaarde, dat hij voortaan niels meer te doen wilde hebben met alles wat de wereld beroerde, toen zweeg Pappenheim eerst nog een geruimen tijd en bromde daarna half binnensmonds: //I)e oude Peter had ook wel wat verstandigere kunnen uithalen dan den jongen zulke onbekookte dingen in zijn hoofd te brengen." Eindelijk richtte hij zich op in den zadel en zeide met nadruk:

z/lk heb je laten uitspreken, YY infried, nu vorder ik van jou, dat jij hetzelfde doet en opmerkzaam naar mij luistert. Het gebeurt heel dikwijls in het leven, dat geharde en standvastige mannen een bijzonder zwak plekje hebben in hun binnenste. Jij bent verstandig genoeg, mijn jongen, om te hebben opgemerkt, dat jijzelf dit zwakke plekje in het binnenste van den anders zoo hardvochtigen Pappenheim bent. Ik heb naar je verlangd, sedert ik je in Halberstadt moest achterlaten als een vader naar zijn zoon. Ik wilde zelfs een paar maal op het oude rattenest lostrekken ondanks Banner en de Zweden om je er uit te halen. Nou, het ging nu eenmaal niet, ik mocht er mijne regimenten niet aan wagen. Ik vertel je dat niet om je weeker te stemmen, want van hedenaf moet je mij eenvoudig gehoorzamen. Meer dan een jaar geleden heb ik je reeds aangeworven voor mijn, voor des keizers dienst. Jij bleef een stijfkop en kwam mij eeuwig weer aan boord met dien Tilly. Die oude, dien je beschouwde