is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk, zelfs op een weinig onverschilligen toon. „Heeren, ik viaag u verontschuldiging, dat ik hier ongenood binnentreed. Bij mijne verontschuldigingen heb ik nog dit te voegen, dat ik geheel in uw macht ben, want gij zijt met u allen gewapend, ik alleen ben weerloos. En dat ik niet van plan ben u te ontloopen, behoef ik u niet te zeggen anders zou het veel eenvoudiger zijn geweest als ik in het geheel niet hier was gekomen.

„Sterven moet hij toch, het is Bernhard's vertrouwde" riep er een. '

i/Stilte!" schreeuwde alles door elkaar. „Daar gebeurt niets van. Waag het eens. Wij zijn geen moordenaars!"

„Dat ik een netelige zaak ondernam, heb ik van te voren geweten en" — hij legde zijn hand op zijn hart — „heb het hier bij het binnenkomen ook terstond bespeurd. Men kan tocli over een netelige zaak wel kalin en verstandig spreken." Pfuel en Mitzlav kwamen nu naar voren en toen het wederom tamelijk rustig was, vervolgde Steinach: „Gij kameraden hebt mij twee leelijke woorden naar het hoofd geslingerd ! Verraad en spion ! Daarmee hebt gij mij bij den hemel groot onrecht aangedaan ! Het lawaai was buiten reeds duidelijk hoorbaar genoeg. Gedraagt een verrader zich zooals ik P Een spion? Meent gij werkelijk, dat ik u beluisteren wilde? Waartoe beluisteren ? Ik weet bijna woord voor woord wat hier besproken zal worden, weet het sedert een uur uit hertog Bernhard s eigen mond. liet is dus nutteloos en onzinnig, dat gij mij als een dollen hond afweert, het is dus veel verstandiger naar mij te luisteren."

„Wordt ge door den hertog gezonden ?" liet nu Pfuel zich

hooren, „moet ge met ons onderhandelen ? Op welke voorwaarden ?"

„Onderhandelen? Voorwaarden? Dat eigenlijk niet, overste. Wil zoo goed zijn dat eens even te overwegen. Iloe zou Weimar daartoe komen ? Zou dat passen voor hem ? Hij weet enkel maar de oorzaak, niet den afloop van deze vergadering, hij weet niet of dit ... . het is een leelijk woord, maar het