is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn bloed en mijn leven te kostbaar. Kan 1111 hertog Wei mar helpen? Of' — de beiden zijn wel geen dikke vrienden — kan Iloru helpen? Keen! Driemaal neen! Zij zitten zelf op zwart zaad, even goed als wij ! Wat zijt ge nu van plan te beginnen om uit den nood te komen ? Neemt het een jong kameraad niet kwalijk, heeren, gij zijt op den verkeerden weg. Gij wilt morgen in overleg met uwe manschappen, die slechts hebben te gehoorzamen, gemecne zaak maken; ik beu wel jong, maar hoe goed ik het ook meen met mijn vendel, liever breek ik mijn degen in stukken, eer ik bij mijn eigen manschappen raad zon willen gaan halen wat er in den algcineenen nood moet worden gedaan. Dan is het uit met tucht en discipline."

z/Dat is waar l" merkte overste Pfuel op.

//En de andere rechte weg is zoo eenvoudig. Weimar en Ilorn alleen kunnen niets beginnen, maar zij moeten te berde komen niet onze zaak bij den Zweedschen kanselier in Heilbron. Dit is het wat wij moeten verlangen, dat zij onze zaak daar voordragen en wij zullen geen tegenstand ondervinden. Alle officieren, man voor man, stellen een geschrift op, zij eisclien voor zich en hunne manschappen volledige achterstallige suldij en vervulling van alle beloften. Wij willen weten waartoe wij bloed en leven feil hebben en verlangen geen onbescheiden dingen. Ik zelf kapitein Landschad Von Steinach, wil de eerste zijn die het stuk onderteekent." //Moet. dat een valstrik worden?" bromde Mitzlav. //Valstrik?" vroeg Steinach „ik zou niet weten waarom, Wordt uw toestand slechter als gij handelt volgens mijn voorstel? Zij gij niet volkomen vrij te handelen, zooals gij wilt na het antwoord ?"

//Hm, hm !" merkte Pfuel op „men zou de zaak in overweging kunnen nemen."

//Wilt ge mij, omdat eenige uwer mij nog schijnen te wantrouwen, als gijzelaar hier behouden, mij goed. Ik heb niets te vreezen onder kameraden. Gij moet dan alleen maatregelen nemen, dat de orde bij mijn vendel niet wordt verstoord."