is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevelhebber, den hertog van Friedland voor vogelvrij verklaart en iederen getrouwen officier en krijgsman beveelt hem gevangen te nemen. Nu kerel? Is het nu nog geklets? Ge verbleekt? Heb ik ongelijk ?"

wBarmhartige God, hoe zal dat eindigen ?"

„Dat is niet onze zaak, het zal hier voorloopig ook nog niet worden bekend gemaakt. Maar hoe ge de zaak ook wendt en keert, Friedland is een verloren man. Heeft overste Beek nu nog ongelijk ?"

//Arme, arme vorst! Voor mij is hij steeds goed geweest en ik wil hem niet den eersten steen naar het hoofd slingeren. Overste, het staat niet aan mij u te veroordeelen. Ik echter heb den eed op het vaandel niet gezworen, ik ben eenvoudig de geheimschrijver van den hertog, dat schriftstuk van den keizer slaat dus niet op mij. Ik verzoek u nu mij te ontslaan."

ffGe wilt terugkeeren naar Pilsen ? Jonge man, ge loopt het verderf tegemoet."

//Ik mag niet aarzelen. Mijn leven kan het mij kosten, maar mijn eer staat op het spel. Vaarwel!"

//Halt, jonker, gij moogt de zaak van dien kant bekijken, maar in Weencn zou men mij met recht voor dol houden en mij misschien den dollen kop ijlings voor de voeten leggen indien ik u na dit gesprek naar Friedland liet terugkeeren. Gij zijt mijn gevangene, geef den kapitein uw degen. Ik meen het goed met u, Steinach, verzet u dus niet. Indien ge mij uw eerewoord wilt geven, dat ge Praag niet zult verlaten dan kunt ge zelfs uw eigen heer zijn" . . .

//Bij den hemel ik ga er van door, zoodra ik een gat in den muur kan bereiken."

//Ook goed ! Dan zal ik u iemand ter bewaking aanwijzen, die u geen oogenblik alleen laat. Overigens zal de beslissing spoedig genoeg vallen" . . .

//Anne, arme Friedland ! En ik kan niets doen om het te voorkomen.

Overste Beek behandelde Winfried verder goed, slechts 's nachts werd hij opgesloten. Overdag vergezelde hein overal