is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen besteld om door zijn voorbeeld den hertog Bernhard aan het verstand te brengen, dat men hem hier niet beschouwt als Duitsch vorst maar als Fransch generaal. Met den laatste is het gemakkelijker zaken doen. Daarom laat uw hertog op zijn hoede zijn

„Ik kan het altijd nog niet zoo zwart inzien, Hertog Bernhard heeft mij eerst heden nog verteld, hoe voorkomend Bichclieu hem behandeld en hem met den hartelijken uitroep: ,/Mijn beste vriend op de wereld" heeft begroet."

„Iltn ! Hm !" zeide Ben Sina en liet zijn kin op zijn hand rusten. //Zoover is het reeds ! Dat is meer dan ik dacht. Heer Von Steinach 1 Zijne eminentie cardinaal Jean Armand du Plessis, hertog van Bichelieu is een fijn man. Hij zegt veel, hij denkt veel . . . wat hij zegt en denkt is niet altijd hetzelfde. Jaren geleden ben ik begonnen zaken te doen met den cardinaal-hertog; op den dag voor de afrekening noemde hij mij een verstandig man, die verdiende zijn vriend te worden. Het is het slechtste, ongunstigste zaakje geweest, dat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Later heeft het hem wel behaagd mij een harden, joodschen smeerlap te betitelen, maar wij werden het eens en ik deed goede zaken. Als heer Richelieu mij zijn eenigen vriend noemde zou ik mij schrap tegenover hem zetten en hoog rekenen. Wees zoo goed dat op uw wijze aan uw heer over te brengen !"

#Nu, ik wil beproeven het zoo grappig weer te geven als ik het van u heb gehoord."

,/Simeon Ben Sina is te vinden rue St. Honoré 5, natuurlijk in het achterhuis zooals het voor een jood past. Op den middag ben ik meest te vinden Jardin de Luxembourg."

Berthold vertoefde nog niet lang op zijn kamer of hertog Bernhard trad bij hem binnen. „Ik kom eens een poosje met je babbelen," zeide hij plaats nemend.

,/Bent u, aller vorstel ij kste genadige heer tevreden met den uitslag van de eerste audientie bij Zijne allerchristelijkste Fransche Majesteit?"

De hertog gaf zijn jongen vriend een (linken klap op den