is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaard was, konden nauwelijks den Oder, Potnmeren en de kusten verdedigen, in het Westen waren de keizerlijken volkomen meester van den Rijn.

Doch Bernhard wanhoopte niet. Midden in den winter van K337 0p 1638 trok hij door ecnige neutrale cantons van Zwitserland en verscheen met een aanzienlijk leger voor Reinfelden, het gewichtigste overgangspunt van den BovenRijn. Juist toen hij overging tot de belegering van die stad, voegde zich zijn vriend Henri de Rolian bij hem. Ondanks de dappere verdediging van de stad kwam men het doel merkbaar nader, toen een ontzettingsleger van de keizerlijken aanrukte, dat door zijn overmacht Bernhard dwong voor het oogenblik van de belegering af te zien en zich te meten met den vijand in het open veld. In dezen buitengewoon bloedigen eersten slag bij Reinfelden voerden bij de keizerlijken diit mannen het bevel, Johann von Werth, de gevreesde ruitergeneraal, hertog van Savelli en generaal Speerreuter, die den Zweden afvallig was geworden. Bij de Pranschen nam Bernhard den linker-vleugel onder zijn eigen aanvoering, op den rechter commandeerde generaal Taupadell, die met hem in Fransehen dienst was overgegaan. Het begin van den slag beloofde gunstig te zijn voor Bernhard, zijne beide vleugels waren in het voordeel, daar maakte zich eensklaps de plunderingswoede van de soldaten meestei en deze hielden zich verder slechts bezig met het plunderen van de overrompelde bagage. Inmiddels verkreeg Von Werth tijd zijn achteruit wijkende scharen te verzamelen, waardoor hij Savelli lucht verschafte en beide gemeenschappelijk tot den aanval konden overgaan. Nu kwamen de manschappen van Weimar in het nadeel en werden teruggedrongen. Johann von Werth veroverde acht kanonnen, de dappere Henri de Rohan werd bij de verdediging gevangen genomen en zwaar gewond. Gelukkig voor de troepen van Weimar bezielde dezelfde plunderingswoede ook de keizerlijken. Ierwijl Bernhard s trein op zijn beurt werd uitgeplunderd kon deze zich weer volkomen verzamelen, vond toen gelegenheid vier kanonnen