is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door kransen en slingers moeilijk te bereiken, van het dal tot op den top was de geheele weg met guirlandes afgezet. Op de wallen en tinnen wapperden overal de goud-roode banieren met den leeuw. Ook muziek ontbrak niet, behalve het trompetgeschal van de escadrons mocht Valentijn met werkelijke kanonnen zooveel leven maken, dat de bergen moeite hadden al de echo's te beantwoorden.

Intusschen, nog eer de feestelijkheden konden beginnen, kwam in stormachtige haast en daarom ademloos den berg opsnellen een oude bekende, Siineon Hen Sina uit Worms, met een heuchelijke tijding.

Ia Heidelberg toefde sedert gisteren de schoone Marguérite de Rohan met haar gemaal Henri de Chabot markies de Saint-Aulay. Zij had keurvorst Karei Lodewijk om een audiëntie verzocht, die geheel door haar schoonheid en beminnelijkheid betooverd werd en had den wensch uitgesproken den Dilsberg en zijn commandant, een oud vriend en trouw wapenbroeder van haar vader, op te zoeken. Heer Karei Lodewijk beloofde niet alleen haar wensch terstond te vervullen, maar hij bood zelfs aan het echtpaar persoonlijk naar den Dilsberg te geleiden en hen aldaar te laten deelnemen aan de op handen zijnde feestelijkheden.

Nadat de Israëliet zich verkwikt had met een beker wijn, nam hij afscheid zeggend : ,/Heil en genade is mij geworden van den God mijner vaderen . . . geloofd zij Hij ! Want Hij leerde mij mannen kennen, die vroeger zaten in den zadel en heden volbrengen vredelievende werken, die daarbij bevinden zijn steeds op de bank der rechtvaardigen te zitten, ofschoon zij van een ander geloof zijn dan het volk van de kinderen Gods. Hoe dit kan geschieden, is het geheim van Adonai den Heer. Hij echter, de Heer mijner vaderen, moge hen zegenen, evenals de God der Nazareners zichtbaar met hen is geweest. Vaartwel! Denkt somtijds nog eens aan Simeon Ben Sina!"

Met een klein gevolg — want heer Karei Lodewijk had besloten tot heil zijner onderdanen in tijd van vrede zoo