Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of verkeerde voeding, da.ir liet niet onthouden van schadelijke dranken; hier verkeerde toegeeflijkheid, daar overdreven gestrengheid en hardheid, of ook het aanwenden van allerlei aanbevolen geneesmiddelen zonder geneeskundige leiding, die tot verergering van den toestand voeren. Een onoordeelkundige leiding in eigen kring maakt het verblijf daar voor de ongelukkige toevallijders gevaarlijk, ongerekend nog liet bezwarende voor de huisgenooten.

Men zag dus wel de noodzakelijkheid in van eene doelmatige hulp, en meende in den weg des Heeren te zijn, wanneer men voor deze kranken eene Inrichting ontsloot, waarbinnen alles zou zijn ingelicht naaiden aard van het lijden, dat men zoo gaarne zou willen verzachten, indien mogelijk genezen. In zulk eene Inrichting kon op ieders behoefte worden gelet, en geregeld toezicht gehouden. De kranken zouden er onder leiding van een geneesheer een oordeelkundige verzorging en verpleging genieten.

Men besloot de brochure te doen drukken.

Verder werd beraadslaagd over het reeds genoemde in aanbouw zijnde huisje, en door Jonkvr. Teding van Berkhout den wensch uitgesproken dat zich eene Commissie mocht vormen, die de verpleging van vrouwelijke epileptischen *) zou ter hand nemen, aan welke Commissie zij dan, onder nader overeen te komen voorwaarden, het gebouwtje in bruikleen wilde afstaan. Zij hield zich overtuigd dat weldra de bestaande, haar duidelijk geworden behoefte aan eene grootere Inrichting voor toevallijders, algemeen zou worden erkend.

Dit laatste grondde zich op de volgende overweging. In het krankzinnigengesticht „Meerenberg" bevonden zich, naar gezegd werd, 100 epileptischen, en

') Men had alleen het oog op miuwelijke patiënten.

Sluiten