Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als eene voorloopige beschouwd zien en «lat het ei op toesele-d zou worden mettertijd ergens m het land, waar de grond goedkoop en de levenswijze eenvoudig

is, eene kolonie te stichten.

De uitslag echter van veel wikken en wegen was: er zal op liet terrein worden gebouwd, en wel een Kinderhuis, met gelegenheid om jongens en meisjes

afzonderlijk te verplegen.

En alzoo is dan ook geschied. Op het terrein aan de Meesterlottelaan is gesticht een gebouw dat den „aam van „Bethesda", Huis der Barmhartigheid, ontH en waarvan de opening plaats had den 2- Mei 1884, een feesldag van belang nog bij den aanvang

onzer geschiedenis.

Welk een ingenomenheid toch met den voltooiden

bouw spreekt uit deze woorden, voorkomende in het tweede jaarverslag: ..Het (gebouw) ziet er zeer aantrekkelijk uit met zijn breeden voorgevel en lieve veranda, waarboven de naam „Bethesda" duidelijk te lezen staat. Het wil een huis van barmhartigheid zijn voor kinderen, jongens en meisjes beiden, die echter afgescheiden van elkander worden verpleegd, en biedt daartoe ruime zalen en een grooten tuin en speelplaats aan." . . f

En toch! En toch! — Menschehjk oordeel is feilbaar. Weldra zag men de onmogelijkheid in van de ieu<nli<re lijders van beide geslachten, zij het dan ook niet met elkander, dan toch in dezelfde omgeving, op te voeden. Onkunde, ongeoefendheid zal hier wel een •rroote rol in gespeeld hebben. Doch het werd nu eenmaal als een bezwaar gevoeld. Hierbij nu kwam dat het aantal kinderen niet in die mate toenam, als men

verwacht had, terwijl voor vrouwen veel meer dan voor

kinderen, om opneming gevraagd werd en daaraan uüen »evolg kon gegeven worden om de kleinheid

Sluiten