Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bazar organiseerden of voorwerpen deden verloten; eenvoudigen, die bij kennissen rondgingen en giften voor ons verzamelden, hoe is op allerlei wijze belangstelling en medewerking verleend. Veel is ons toevertrouwd geworden.

Zouden wij echter zonder legaten zoover zijn gekomen ? Neen. En daarom wenschelijk is het dat zij, die ons steunen, ook bij het maken van hun testament aan ons denken, waarom wij dan ook in elk jaarverslag onze officiëele, wettig-geldende titel doen afdrukken.

Deze luidt:

De Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.

Erkend bij Z. M. besluit van 16 Mei 1882, No. 35.

Wat betreft den geldelijken toestand der Vereeniging op het oogenblik, waarop deze bladzijden worden afgedrukt, daaromtrent kan het volgende worden medegedeeld:

Ailossingen en uitkeeringen van rente zullen moeten geschieden uit geregeld inkomende verpleeggelden, collecten, giften en eventueele legaten. Zonder onverhoopt tusschenkomende omstandigheden zal dat ook kunnen geschieden.

Maar — er moesten in den loop van het 25® vereenigingsjaar weer noodzakelijke herstellingen geschieden, veranderingen aan gebouwen plaats hebben, een houten gebouw op Meer en Bosch voor het vlechten van matten, het maken van boenders, borstels en dgl. worden opgericht, enz. Ook de daarvoor benoodigde bedragen zijn ons vriendelijk renteloos voorgeschoten. Maar daardoor is het voorschot van f 21000 dan ook aanmerkelijk opgeloopen.

Het Bestuur heeft gemeend bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging per circulaire

Sluiten