Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannelijke kracht. Daarom wordt te Bielefeld om mannelijke hulp gevraagd, en ontvangt de Vereeniging die in 1884 in Br. C. Schnake, die mede het huis op het Spaarne betrekt. Deze geeft in Febr. 1885 reeds zijn verlangen te kennen om met Mei naar Bielefeld te mogen terugkeeren. In April komt hij met den benoemden Directeur, Ds. Creutzberg, en de 8 jongens op Meer en Bosch, en wordt daar als Besturende Broeder werkzaam. Op nieuw drukt hij zijn verlangen uit om met Nov. te mogen vertrekken, doch hij blijft er tot '1 Juni 1886. Als oorzaak van zijn verlangen om naar Duitschland terug te keeren staat vermeld, dat hij het met de „broeders" niet vinden kan. Verschil van nationaliteit en verschil in confessioneele opvattingen zijn daarbij in het spel; volgens anderen echter stond meer in den weg zijne Duitsche spraak, en bovenal, de strengheid der tucht, die hij op broeders en patiënten wilde toepassen, en die veel van het onverzettelijke van het militairisme had. Zóó konden moeilijk harten voor hem gewonnen; geen vertrouwen gekweekt worden. liet prikkelde veeleer telkens tot verzet legen gemaakte, telkens verzwaarde bepalingen.

Van „broeders" gesproken, de Directeur wenschte zich op de vorming van jonge mannen tot „diakonen" toe te leggen. Aanvankelijk werden zij, die zich aan den arbeid wilden geven, evenals eertijds met de Zusters was geschied, naar Bielefeld gezonden, waar in 1872 geopend was het diakonenhuis „Nazareth", tot vorming Tan broeders voor de ziekenverpleging en der inwendige zending, om daar van de verpleging op de hoogte te komen. De eerste, die daar, in 1885, heentrok, was een jongeling uit Haarlem, die echter spoedig ziek terugkeerde en 13 Dec. van dat jaar in het Haarlemsche Diakonessenhuis overleed. Drie anderen vertrokken in datzelfde jaar naar Biele-

Sluiten