Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet geheugen cn hoe weinig ontwikkeld het verstand der ouderen is, clan zouden wij bijna zeggen: zij hebben allen onderwijs noodig, al was het dan maar alleen om aan te vullen wat zij in de jeugd zijn te kort gekomen. Velen kwamen in hun jeugd nog wel op de school, doch konden er, met het oog op hunne makkers, om de toevallen niet blijven, en buiten de school is slechts van een enkele wat werk gemaakt. Nu is het te begrijpen, dat het vermogen om wat op te nemen bij velen zeer ongenoegzaam ontwikkeld werd, en het eene zaak van veel zorg en inspanning is, hun meerdere kennis aan te brengen en ze te doen bewaren wat zij zich, zij het dan ook na veel moeite, eigen maakten. Gelukkig dat voor onze volwassenen allerlei andere middelen bestaan om zich zelf eenigszins vooruit te helpen, waaronder wij onze bibliotheek allereerst noemen, waarvan door de besten veel gebruik wordt gemaakt. En er is dan toch ook een niet onbelangrijk deel, dat de lagere school heeft afgeloopen en daarvan zeer veel profijt heeft getrokken.

Hoe het zij, het zijn vooral de jeugdigen, die voor rechtstreeksch onderwijs in aanmerking komen. Een eigenlijke school hebben we voor hen niet kunnen openen. In onze vrouwen-afdeeling hebben wij ons niet zonder vrucht van eene Zuster, die de gave van onderwijzen bezit, bediend, en op Meer en Bosch wordt er 4 maal per week gedurende 2 uren les gegeven door den hoofdonderwijzer der Christelijke school te Heemstede. Schitterende resultaten levert het in den regel niet op. Toch zijn er ook wel, die eenige vordering maken. En onze Geneesheer trekt ook dit belang gaarne binnen den kring zijner bemoeiingen.

Onze Geneesheer!

Bij de toename van het aantal verpleegden, toen reeds meer dan 300 in beide Inrichtingen, werd gaandeweg

Sluiten