Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij willen dankbaar zijn, en wij zijn het, voor den uitslag van alles wat in 20 jaren in en door de broederschap is verkregen, door den zegen Gods. Al heeft geen der broeders, evenmin als wij, de volmaaktheid gegrepen, toch is het streven onder hen, hunner roeping waardiglijk te wandelen. Wij hebben deugdelijke personen, practisch geoefend voor eene heerlijke taak, en in bemoedigend aantal is toegegenomen de reeks van mannen, die hun taak ernstig

opvatten en doordenken.

Voor de toekomst willen wij niet vreezen. Voor den waren, zich van zijne roeping bewust zijnden en bekwamen diakoon, zal God wel, zooals het dooi een bloeder zoo juist gezegd is, een plaats hebben om te staan, een kring, waarbinnen hij werken, een haard,

waaraan hij rusten kan.

Voor den omgang met en de opleiding der broeders zien wij uit naar een intellectueel ontwikkeld persoon, laat ons b.v. zeggen, een theologisch candidaat, die zich, al ware het dan ook maar gedurende eenigen tijd, aan deze waarlijk niet onbeteekenende zaak wil wijden, door met de broeders op en neer te gaan, met hen te tafelen, zich met enkele lessen te belasten enz. Indien wij zulk een mochten vinden! Indien deze dan eens eene bezielende persoonlijkheid

mocht blijken te zijn!

Er zijn, die het vinden van zulk een persoon eene illusie achten. Zij konden gelijk hebben. Zij konden zich echter ook vergissen. Het laatste hopen wij.

Sluiten