Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

HET KLEERENFONDS.

„Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vleesch niet verbergt?"

Jes. 58 : 7.

De zorg voor de kleeding der patiënten is al de jaren door, zoolang de vroegere bepaling gold, een bron van veel zorg geweest voor velen, die daarmede waren belast.

Dit trok in 1891 de aandacht van Mej. E. P. de Booij te Haarlem, en zij wist het middel te bedenken om aan deze behoefte voor een zeker deel te gemoet te komen. Tevens was haar oog gevallen — zij bewoog zich veel in onze Inrichting te Haarlem; later werd zij lid des Bestuurs, toen was zij het nog niet — op onze onvoldoend voorziene linnenkasten.

Wat deed zij?

Zij richtte aan verschillende adressen in vele plaatsen het verzoek om jaarlijks twee, zegge twee, stuks te mogen ontvangen, de keuze uit een daartoe door haar gezonden lijst van verschillende benoodigde artikelen geheel vrij latend. Van ongeveer de helft der personen, wier medewerking zij inriep, kwam geen antwoord of een weigering. De andere helft willigde het vriendelijk verzoek gaarne in, en op tal van plaatsen togen eenige

Sluiten