Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

„HET DIAKONAAT."

Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden.

1 Cok. 12 : 14.

Onder bovenstaanden titel verscheen 1 April 1887 een blad, dat van wege onze Vereeniging werd uitgegeven, en waarvan Ds. L. H. F. Creutzberg de redactie had, tot hij die in 1891 aan zijn opvolger in het Directeurschap onzer Inrichting overgaf.

Het doel der uitgave was, op gezette tijden, d. ï. maandelijks, een en ander omtrent onze werkzaamheden en ervaringen aan onze leden en begunstigeis en verdere belangstellenden mede te deelen.

Daar men echter wel besefte dat het arbeidsveld ten dienste dezer ééne soort van kranken te zeer begrensd was, vooral nog destijds, om dienaangaande maandelijks genoegzaam belangrijke mededeelingen te kunnen verstrekken, wilde men het blad ook dienstbaar maken aan den arbeid der dienende liefde in ons vaderland in het algemeen. Die arbeid begon steeds meer de aandacht te trekken en belangstelling te verwerven, maar bezat geen afzonderlijk orgaan.

Daarom werd dan ook aan het blad den naam van „Het Diakonaat" gegeven, een meer algemeen

Sluiten