Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar, vergadert 2 malen per week, eens tot het houden van' bijbelbespreking, eens tot het houden van voordrachten enz., en viert geregeld haar jaarfeest. Zij heeft een eigen Reglement, een eigen Bestuur, een eigen Bibliotheek en een ,.eentsbus", waarin door de leden wekelijks een cent wordt gedaan ten behoeve van onze Suppletiekas. Uit de broeders zijn er, die zich vooral aan haar laten gelegen liggen. In de laatste jaren wordt het praesidium door een broeder waargenomen. De bewijzen zijn er, dat ook deze \ereeniging \eel goeds heeft uitgewerkt, zeer tot de bevordering van eene goede gezindheid heeft bijgedragen, en voor menigeen onmiskenbaar meer dan tot tijdelijken zegen is ge weest. Zij telt steeds tusschen de 40 en 50 leden.

In de vrouwen-afdeeling leidde eene gelijke behoefte om iets voor elkander te zijn, tot de oprichting van z.g. „kransen". Terwijl er wordt voorgelezen of gezongen, werkt men er voor die mede-patiënten, die zelve óf wegens een lichaamsgebrek óf wegens geringe verstandelijke vermogens niet in staat zijn om eigen kleeding te verstellen. Ook komt uit die kringen menig voorwerp in onze doorloopende Bazar, dat in handen van niet karige koopsters overgaat, en zoo onze Suppletiekas niet onbelangrijk helpt stijven. Ook door deze Kransen wordt een jaarverslag uitgebracht en heeft geregeld een jaarfeestviering plaats.

Zóó blijkt het toch in meer dan één opzicht dat van eene „christelijke" verpleging zegen uitgaat. Opvijzelen willen wij de dingen niet, maar dat wij niet op rotsen ploegen behoeft niet te worden verzwegen.

Er zijn menschen, die voor dat „christelijke geen cent over hebben. Welk een aantal dwaze voorstellingen zijn er omtrent „christelijke" Inrichtingen in omloop!

Zij echter, die kennis van zaken hebben, al zijn ze met ons niet kinderen eens zeilden geestes, toouen

Sluiten