Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hel burgemeesterschap betreft, het ambt, dat Jezus hem opdroeg, was hem meer w aard, dan dat wat de koning hem schenken kon. Zulke oneerbiedige, halsstafige taal was natuurlijk olie in 't vuur; en toen kort daarna een ander tot schout en burgervader van Waddingsveen benoemd werd, moesten Valk en zijne vrouw trachten op andere wijze in hun levensonderhoud te voorzien." (') Omtrent de gemelde deputatie uit den Kerkeraad ontleenen w e aan de Notulen van den Kerkeraad van Waddingsveen en Bloemendaal het volgende: 23 Maart 1816...

„...de Leden des Kerkeraads verklaren, bewust en overtuigd te zijn, dat er scheuringen in de Gemeenten plaats hadden, veroorzaakt door het oprichten en onbetaamlijk voorstaan van eenen Eygenwilligen Godsdienst waarvan het voornaame hooft is Dirk Valk, President van het Provisioneel Gemeentenbestuur van Waddingsveen, benevens deszeifs Huisvrouw Helena van der Gyp, beide Litmaaten dezer Gemeenten — welken zich niet alleen van tien Openbaaren Godsdienst ontrekken, maar zelfs bij gelegenheid der voorgaande Huisbezoeking aan den Predikant en Ouderling J. de Jong, zich verklaard hebben vrije Christenen te zijn, die hunnen Godsdienst vrij en onverhindert op eene wijze die zij zelve verkoosen konden en mogten waarnemen zonder daarin aan eenig Kerkelijk bestuur onderworpen te zijn.

Dat voorm Dirk Valk alverder aan den Predikant en den Ouderling verklaard heeft, dat Hij gevoelden verplicht te zijn om aan alle wateren te zaayen en menschen tot Geloof en bekeering te bewegen.

Dat Hij zich niet alleen alzoo verklaart, maar volgens die verklaaring ook daadlijk en aanhoudend te werk gaat, in Publique Herbergen, op de gemeene wegen, in vaartuigen en vooral aan de Huizen — waarvan het gevolg is, dat veele onkundigen en eenvoudige Menschen, van de waarheid afgeleid, en weggesleept worden, om aan den Geest der Dwaalingen geloof te geven.

Dit alles in overweging genomen hebbende, vond den

('> Aaagrajiheua t. a. p. blz. 38.

Sluiten