Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar we zullen straks de ontwikkeling van Maria's denkbeelden nader bezien.

Het werd 1817 en dikwijls bezocht Muller zijne vrienden te Waddingsveen. Steeds meer behoeftigen kwamen bij Valk aankloppen, maar deze moest, na de ontzetting uit zijn ambt, zelf naar een ander middel van bestaan uitzien.

Muller stelde voor, oude schepen op te koopen; dan kon het sloopen en het verhandelen van de afbraak meteen meerderen aan werk en brood helpen.

Valk keurde dezen voorslag goed en in het voorjaar vanlS17 vinden we beiden tot dit doel in Amsterdam.

Daar hadden zij de ontmoeting met de vrouw, die later zulk een grooten invloed zou krijgen op de door hen opgerichte Broederschap.

Maria Leer kennen we, wat haar uitwendig leven betreft, zeker wel het best van al de hoofden der Broederschap. Vrij uitvoerig is haar leven naar hare eigen aanteekeningen door Anagrapheus beschreven.

Met talent wordt alles geteekend, zeldzaam fijne trekjes vindt men in dit boekje, sympathie en diep gevoel spreken er in.

Voor de kennis van Maria en van het huishoudelijke leven der broederschap leveren deze gedenkschriften eene belangrijketyijdrage. Wij hebben nu niet ten doel Maria te volgen op al hare wegen — voor ons is zij nu slechts één der hoofden.

Vooraf eene opmerking.

Verdient dit boekje onbeperkt vertrouwen? Laat ons eens zien wat Anagrapheus geeft: „Maria Leer had haar lotgevallen eenvoudig, onopgesmukt te boek gesteld en voor den druk bestemd, toen de Cholera-epidemie van 't jaar 1866 haar wegnam. LaDg daarna kwam het geschrevene mij ter hand, en nu wensch ik aan haar plan uitvoering te geven, door haar werk, aangevuld met haar gesproken woord en wat uit losse papieren en aanteekeningen van hare hand viel op te maken, aan de drukpers over te geven." (')

Wij hebben dus niet meer het eigen werk van Maria en hoe meer ik het boekje las, des te meer werd ik versterkt in de overtuiging, dat het aandeel van Anagrapheus grooter is dan correctiewerk. Het boekje maakt geen aanspraak op den naam van streng-wetenschappelijk, er zijn kleine onjuistheden in,

(') Anagrapheus t. a. p. voorrede blz. VT. De cursiveering is van mg.

Sluiten