Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Koning en alle menschen zóó doen, dat het dan ook vervloekt goddeloo» is ; niet sprekende van de kwaliteit des Persoons, maar van de goddeloosheid; en die is immers van alle menschen, zonder onderscheid, bjj en van God vervloekt!

Vervolgens hebben zij ons, als misdadigers naar het g ijzelhuis te Dordrecht getransporteerd; en des anderen daags hebben zij de andere persoonen uit den Aak gehaald; die alle met ons op dienzelfden grond hebben getuigd, de waarheid ; benevens onze goederen in arrest genomen en het gereedschap, dat wij geleend hadden om struiken te roojjen. — St. Muller en D. Valk werden den eersten avond gebragt in eene gevangenis, daar zjj licht hadden; en daaruit werd des anderen daags S. Muller gehaald en voor den hoofdofficier Vrijthotf en onder-officier Gevaerts en nog twee andere menschen (hem onbekend) gesteld. Gevaerts zeide tegen St. Muller, hier is uw Regter: waarop gen. Muller zeide : , God zal u rigten''. Vrjjthoff zeide daarop, met een toornig gelaat, tegen den Cipier: ,,breng hem boven alleen"! - Daags daaraanvolgende wierden wij allen bij de goederen, die zij op het Stads- of Gijzelhuis hadden laten brengen, geroepen, om ieder zijn goed (zoo zij zeiden), uit te zoeken: waarop voorm. Muller en Valk zeiden; het is Gods goed en alleen in zoo verre het onze, om, naar Gods wet, het gebruik er van te nemen. Muller zijn verschooning en een Hijbei willende nemen, zeggende : ..wat zouden die menschen beschaamd worden als zij ons kenden"! en oogenblikkelijk moesten Valk en Muller, op het zeggen van Vrijthoff (terwijl Gevaerts den onder-officier zeide : «wij zullen u wel een paar jaar houden zitten") naar een donker dievengat, zonder Bijbel, zonder verschooning en eene geheele verontwaardiging: houdende ons zóó zitten, zonder iets te bezorgen om onze zaak den regter bekend te doen worden; en werden alzoo met onze zevene gezet: namelp S. Muller, Dirk Valk, A. Goud, Gerrit Timmermans, Maria Leer. Helena van der Gijp en Kaatje Bender: en de overigen met name Cornelis Groeneveld, zijne huisvrouw Dirkje Kroes en vier kinderen; Cornelis Verdoes. Gerritje Fruyt, Adrianus Verstraten met zijne twee kinderen en Maria Anna Raboult, na één of twee dagen weder losgelaten; (doch welke laatstgemelden benevens Gerrit Timmermans, sedert ruim een half jaar bedelna.ikt by de broederschaar te Polsbroekerdam zijn gekomen, e» Adrianus Verstraten, aldaar werkende en met ons vereenigd zijnde, met ons medegegaan, en Kaatje Bender is ook sedert een groot jaar bjj de broeders te Polsbroekerdam gekomen).

Daarna zijn wij S. Muller, Maria Leer, Arie Goud, Kaatje Bender, D. Valk en Helena van der Gijp, door den deurwaarder gedagvaard, als zich te hebben schuldig gemaakt aan landlooperij en beledigende uitdrukkingen tegen den Officier van Justitie en Z. M. den Koning, om op Vrijdag den Aug. j.1. voor de correctioneele Regtbank te Conipareeren, alwaar zij ons geboeid naar toe bragten, en vervolgens, zonder dat wij door den Regter van Instructie verhoord waren, op een goddeloos Proces-Verbaail, door den onder-officier uit dien vjjandigen geest gedresseerd (als hebbende onze [tegen] partij intusschen gelegenheid, om de verstanden met vóóroordeelen en leugens tegen ons te vervullen) en enkel leugens inhoudende en door vier getuigen (waarvan ik er maar één, naar mijn beste weten, heb gezien, toen ik D. Valk en St Muller, op Maandag den 24"ien July j.1. gevangen zjjn genomen :) met eede

Sluiten