Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldaar vonden wij weder een twintigtal mannen en vrouwen in vrede en rust aan den maaltijd.

Onzer aller opmerking was in het gesticht, dat wij eerst bezochten, gewekt, zoowel door het groot getal kinderen, die er regt gezond uitzagen, als [door een bijna even groot getal Staten-Bijbels en oude gezangboeken, die op eene breede plank, bij wijze van troonhemel, de hoofden der volwassene broeders en zusters bedekte. Wij mogen niet gelooven, dat dit slechts uiterlijk vertoon ware.

Stoffel Muller werd ons door een van Zwijndrechts ingezetenen, naïf genoeg, gekenmerkt als „den Operateur." Hij schijnt het hoofdbestuur in handen gehad te hebben, maar is helaas! voor eenigen tijd, aan de heerschende ziekte overleden...

En hier mede zij het genoeg. Wie meer wil weten, ga zelf tot de broeders en zusters. Men bedroeve zich over eene miswijzing van den menschelijken geest, maar beschimpe de afgedwaalden niet! De tijd is nog niet gekomen, waarin de nu verstrooide en gewelddadig uit elkander gedrevene kudde, in liefde en vrede, onder éénen Herder vergadert. Als die tijd daar is, zal er vreugde in de Hemelen zijn!"

Betrekkelijk rustig leefde de Broederschap in Zwijndrecht, Alleen kwamen van tijd tot tijd sommigen nog eens in aanraking met den rechter, wegens het niet-aangeven der geboren kinderen en wegens hunne weigering om het zwaard te dragen.

Oorlog was natuurlijk een gruwel in het oog van hen, die zoo sterk de naastenliefde leerden en ... toepasten; het dragen van het zwaard, de wapenhandel, ja de geheele militie was een deelgenootschap aan de werken der duisternis.

Niet onmogelijk is het, dat de oorlog met de Belgen, de verwante naburen, hun afkeer nog vergrootte en hen zoo krachtig deed protesteeren.

Begrijpelijkerwijze kon de overheid zoo maar niet dadelijk vrijstelling verleenen — gemoedsbezwaren zijn teer, maar moeilijk te onderscheiden; de grens tusschen de rechten van het individu en van de gemeenschap is niet door een stippellijritje op de kaart van het sociale leven aan te geven.

Sluiten