Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adres aan den Koning voor Br. A. J. G. Staffhorst.

Den Koning der Nederlanden.

Genade zij u in den God van ons heil, en de vrede van onzen vader, door en in zijnen zoon Jezus den Christus, onzen Heer, ons hoofd en onze wet! „Uit, door en tot wien alle dingen zijn." Volgens den brief aan de Bom. Cap. 11 v. 36. Die in de dagen zijnes vleesches, aan de bewoners der aarde, den goeden, welbehagelijken en volkomene wille Gods heeft bekend gemaakt; bestaande hoofdzakelijk hierin, „dat uien God boven „alles en onze naasten als onszelven moet liefhebben; zelf* dat wjj "onzen vjjanden moeten beminnen, zegenen die ons vloeken, en bidden voor hen die ons baten ; dat men geen swaard (oi eenig ander doodend ,,werktuig) moet nemen of gebruiken om andere van zijne natuur'!genooten te dooden, want dat zij die zulks doen door het zwaard ."zullen vergaan. En dewijl zijn rjjk niet van deze wereld was, al/.oo „zjjne dienaars anders zonden gestreden hebben,' zoo kan hjj die een onderdaan van dat rijk wil zjjn, onmogelijk het zwaard, (boven nader omschreven) nemen, om met hetzelve aardschen krijg te voeren, want „niemand kan twee (tegenstrijdige) Heeren dienen.-* En daar er teveel 'aan afhangt, om, ol eenen dienaar van het rjjk van Jezus Christus, dan wel van dat tegen hetzelve te zijn; zoo kan hij, die zijn eeuwig heil zoekt en bedoelt, en hetzelve zoekt te bereiken door, achter Jezus te komen, en zjjne voetstappen te drukken, onmogelijk, het aardsche zwaard gebruiken, want Hjj zeiven zegt, „die achter mij wil komen, verlochene zich zeiven, neme zijn kruis op en volge mij na": zoodat er voor hen, die Hem willen navolgen, zekerlijk aardsche smaad, hoon en laster, en zoo vele andere smartelijke gevoelens des geestes, allen doorgaands opgenoemd en begrepen onder het woord kruis te wachten zijn, welke men zich om Gods wille en zijn eigen geluk of zaligheid, moet getroosten, ..ziende op den oversten leidsman hunner zaligheid ; die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, om de vreugde, die Hem was voorgestelt; en die door lijden geheiligd moest worden, hoewel hij de Zoone was nogtans gehoorzaamheid heeft geleert, uit hetgeen Hij heeft geleden; dan nu geheiligd zjjnde een oorzaak is geworden der eeuwige zaligheid voor die gene welke Hem gehoorzaam zijn,' ten gevolge waarvan niemand kan zalig worden dan die in Hem gelooft: en welk geloof bestaat, in de dadelijke uitoefening zjjner Goddelijke liefde lessen, zonder welke niemand ooit God zal zien. Want die zich zijns en zjjner geboden schaamt, dien zal Hjj zich voor zijnen henielschen Vader ook schamen; maar die Hem voor de menschen beleid, (predikt en het woord zijner kragt getrouw beoefend) die zal Hjj ook bekennen (als zijnen waren leerling en navolger) voor zjjn hemelschen \ ader!

Het ontbreekt dan alzoo niet aan meer dan toereikende gronden, aan ons, door den God des Hemelsch en der Aarde, en zjjnen zoon Jezus den Christus en deszelfs Apostelen mede gedeelt, dat hjj die zich Christen noemt, (in de volle beteekenis van het woord,) zich niet mag

Sluiten