is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zwijndrechtsche Nieuwlichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke gemeenschap zij beide voor goddelijk wilden houden en dezelve, namelijk de gemeenschap der vrouwen, bij de Broeders en Zusters verder wilden invoeren, waarover breedvoerig gesproken zijnde bevonden is, dat zoodanig eene levenswijze geheel strijdig zoude zijn tegen eenen goeden geordenden, kuischen en christelijken handel en wandel.

Deze gemeenschap der vrouwen is, als eene grove dwaling beschouwd en geheel verworpen geworden. Voorts is besloten eene verklaring tegen zoodanig eene handelwijze op te stellen en dezelve door de Broeders en Zusters te laten onderteekenen, ten einde zulk eene grove dwaling daardoor tegen te gaan; hetwelk dan ook volgens bijgaand stuk is geschied. Des anderen daags zijn genoemde personen Broeder en Zuster Valk en Broeder en Zuster Verdoes naar de Klundert vertrokken en vervolgens naar hunne woonplaats teruggekeerd. Bij hunne aankomst hebben dezelve aan de Broeders en Zusters op Groenewoud van het gebeurde verslag gegeven, welke allen met eenparige stemmen hebben besloten, de hiervolgende en ingeschrevene Declaratie te onderteekenen; zijnde vervolgens over dit onderwerp van tijd tot tijd breedvoerig met de Broeders en Zusters te Zwijndrecht gecorrespondeerd geworden, blijkens de hierna ingeschreven brieven.

Verklaring.

In naam van Hem, uit, door en tot wien alle dingen zijn, verklaren wij ondergeteekenden, Broeders en Zusters in de waarheid, bij deze, gezamentlijk, na rijp overleg te zijn overeengekomen, de Leer, behelzende de gemeenschap der vrouwen, met en benevens de daaruit kunnende voortkomende daadzaken, volkomen af te keuren; als kunnende dezelve, naar ons inzien in geenerlij opzichten bevorderlijk zijn ter opbouwing van Gods-Rijk op aarde ; en willen dientengevolgen ook geene de minste gemeenschap met hen hebben, die zich daaraan dat is in leer of leven zouden schuldig maken, of gemaakt hebben (tenzij, dat zij van die dwaling terug te komen en dezelve ter genoege van ons ondergeteekend, volkomen afkeuren ['])

l'l Dit gedeelte tusachen haakjes geplaatst, staat in het handschrift op den rand geschreven.