Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een aantal Brs cn Zusters met hunne kinderen, omtrent 34 zielen, uit noodzakelijkheid.. . voornemens waren op hunne vorige uitnoodiging dan maar te komen, en dat de overigen op 't Groenewoud wilden blijven, zoolang zij oordeelden beter te doen met ook te vertrekken, hetwelk almede door hen is van de hand gewezen, waarop hun dan door de Brs van 't Groenewoud is aangetoond, dat hun voorgeven, namelijk, dat wij volstrekt daar moesten wezen om zalig te worden, dan niet oprecht was, dewijl zij de Brs en Zusters niet wilden ontvangen, tenzij alle kwamen.

6° ... is behandeld de onregelmatige handelwijze door de Brs en Zrs te Zwijndrecht omtrent het daarstellen van het Constitutief

Reglement....

1° is behandeld het doel van dit Reglement,

2° w:ie er toe bevoegd konde zijn, om daar lid van te worden, 3° hoe willekeurig men daarmede gehandeld heeft,

4° dat er geen man en vrouw op behoorde te zijn geweest, 5° dat die 19 leden wederkeerig^een bewijs aan de gemeente moesten geven van gelijke kracht, ten einde alle kwade oogmerken, die daaruit konden voortvloeyen voor te komen en

f>° heeft B. Valk betuigd, dat de Brs te Zwijndrecht, bij zekere gelegenheid, hem ook op het Reglement hebben laten teekenen, hetwelk hij heeft veroordeeld en getuigde, dat hij door de meerderheid van stemmen der geheele gemeente daartoe had behooren te

zijn in staat gesteld.

Ook hebben gen. Brs van 't Groenewoud nog gevraagd om wat spek, alzoo naar gedachten wel 30 hammen, zijden en schouders sjiek in de spekkamer, behalve het pekelspek waren, en waarvan zij niets konden krijgen. Hiertegen heeft B. Valk getuigd en overluid gesproken, zelfs tegen de menschen buiten van hun onredelijk bestaan en hiermede zijn zij weder naar het Groenewoud vertrokken."

Men schoot niets op, geen der partijen wilde toegeven en weldra kwam het tot een formeele scheiding tusschen Zwijndrecht en Mijdrecht.

Reeds op 4 Juli 1835 schreef Valk (')

„Wij ontvingen een brief... ons noemende geliefde Broeders en Zusters.

Hierop dient nu tot antwoord : lo. Dat wij geene

(>) Aan Mets. Copieboek D blz. 30.

Sluiten