Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten niet meer dan 50 leden tellen met het oog op de bewaring der orde.

Hij vermaant „om zich aan de orde van den Burgerlijken Stand te onderschikken, dewijl dezelve voor liet grootste gedeelte dient, om de zamenleving in deze wereld te waarborgen, opdat de lichtzinnige menschen, die zichzelven noch tot geene wet geworden zijn, door Goddelijke orde en banden zouden kunnen gebonden worden."

„Het huwelijk, de aangave van geboorte en overlijden (dienen], opdat alles, als eene standvastige kennis voor den toekomst bewaard blijve... dit „noodzakelijk kwaad" kan en inoet zoo lang door ons gebruikt worden, totdat wij allen zullen zijn gekomen tot de gehoorzaamheid des geloofs."(')

Valks plannen tot reorganisatie konden niet verwerkelijkt worden, de scheiding der zusterafdeelingen was onherroepelijk en liet verval nam hand over hand toe.

Van de oplossing der Mijdrechtsdie afdeeling hebben we geen enkel bericht gevonden, ze stierf aan verval van krachten, en V alk, die al zijn geld aan de broederschap ten offer had gebracht, werd op zijn ouden dag, met zijne vrouw opgenomen door een der „wereldsche vrienden" J. v. d. Laan in Den Helder. (2)

Uit de laatste jaren van haar bestaan hebben we aangaande de Mijdrechtsche afdeeling een beschrijving van Ds. E. Cats Wor. (3)

„In mjjne eerste gemeente, Mijdrecht, waar ik zeven jaren lang met het grootste genoegen het Evangelie bediende, vond ik een veertigtal menschen, die op een klein, vervallen landgoed samenwoonden... Het waren Communisten, die Hand 2:44, 45 en 4:32 naar hunne uitlegging plachten op te volgen. Zjj hadden, naar rnjj werd medegeeld, by hunne komst in het Utrechtsche kwartier, den inhoud dier teksten zoo opgevat, dat zij zelfs gemeenschap van vrouwen goedkeurden. [■] De waardige burgemeester van Mijdrecht had hen echter met zachtheid van redenen overtuigd, dat dit niet aanging en van die lieden de belijdenis verkrijgende, dat ieder toch de voorkeur gaf aan eene vrouw, met wie hjj leefde, hen er toe gebracht, om ter wille van deze, die zjj (') Dezelfde brief d.d. April 1834.

(') Onder „wereldsche vrienden" zullen we wel moeten verstaan, die geestverwanten, die de Broederschap steunden met hunne goederen, zonder echter tot de gemeente overgegaan te zjjn.

(3) Zie ,,Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde'' Deel VIII

x'Z' eV'T' 8etiteld : ,,Godsdienstige Communisten vóór 40 jaren." [ J Naar alles, wat wij uit de correspondentie vernamen, ljjkt het zeer onwaarsehflnlyk, °?k 'n Mijdrecht het communisme der vrouwen zou zün geleerd Het kan zjjn, dat de dwalingen der Zwijndrechtsche afdeeline ook op de Alydrechtsche broeders werden overgedragen.

Sluiten