Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En heeft de zonde den mensch afhankelijkheid geleerd — door dat afhankelijkheidsgevoel moet de mensch nu tot God komen.

Dit is dan ook de eerste voorwaarde voor onze redding, dat wij God leeren kennen in Zijne eeuwige liefde. Muller begint zijne verhandeling in „het Eeuwig Evangelie" aldus: .

„Opmerkelijk zijn de woorden van Jezus : „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt" volg. Joh. 17 : 3. Hij zegt niet; gij zult het eeuwige leven verkrijgen of deelachtig worden : — neen — maar dit is het eeuwige leven dat zij U kennen den eenigen waarachtigen God ; — want, waarlijk, de kennis van den eenigen waarachtigen, is het begin of de aanvang van het eeuwige leven: — het is het middel of de weg, om, van kennis tot kennis, van deugd tot deugd, van kracht tot kracht, voort te gaan .. Maar er volgt nog, en Jezus Christus dien Gij gezonden hebt. Dit is het voornaamste en kan van de kennis Gods niet afgescheiden worden." De reden hiervan is, omdat er anders geenen weg is, om de kennisse Gods tot of in ons brengen ; want in den beginne was het woord etc."

De nadruk valt hier steeds op het „kennen". Wat God tot onze redding doet, dat is: zichzelven openbaren in zijne liefde, ons vrijmaken van onze gebrekkige Godskennis, waardoor wij in vreeze buiten Hem leven. Al het eigene opgeven en alles in God zoeken — dat is onze verlossing.

De beteekenis, die Christus' werk in dezen gedachtekring krijgt, is bijgevolg slechts hierin gelegen, dat Hij als godddelijk leeraar, de hoogste en zuiverste Godsopenbaring tot den mensch brengt.

* *

*

6. CHRISTUS WERK EN PERSOON.

Uit de voorgaande afdeeling blijkt, dat het werk van Christus zich moet oplossen in Zijne prediking. Hij komt de ware kennis van God brengen; Zijn gansche werken en leven is niets anders dan openbaring van Gods wezen, van Gods liefde, eene aanschouwelijke prediking. Muller zegt: „Jezus is eigenlijk gekomen om den mensch te verkondigen, dat den vader niet vertoornd is,

Sluiten