Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met eene voorloopige en eindigen met eene volkomene beslissing, en de geheele periode is zelf crisis, „dag des oordeels .

„Hemel en aarde zullen vergaan. Wannner ? Vóór of na de verschijning van het duizendjarige rijk? Deze vraag wordt niet duidelijk beantwoord. Mijn inziens denken zij dat „vergaan" voor het aanbreken van den gelukstaat op aarde. We moeten namelijk in het oog houden wat zij onder dat „vergaan" verstaan. Heystek zegt: „niet het vergaan van de stoffelijke voorwerpen, maar de wereldsche begeerlijkheden zullen door het vuur der waarheid en der liefde uit de harten der menschen vergaan. (*)

In gelijken zin kan Muller het opvatten als hij schrijft: „Maar wat en hoedanig zal dan wel het einde van deze goddelooze wereld zijn?... Die niet naar de voorschriften van het Evangelie leven, zullen van de aarde verdaan worden. . terwijl daarentegen voor hen, die hier door de wereld veracht, bespot en mishandelt zijn, de zonne der gerechtigheid zal opgaan." (2)

Maar Muller stelt niet alleen een (voorloopig) oordeel voor de volle openbaring van het duizendjarige rijk — hij neemt ook eene opstanding aan, en wel eene opstanding der rechtvaardigen. .....

„Maar indien de vijanden van Christus' Koningrijk ons

eens van het leven moge beroven, dan zouden wij immers niet kunnen deelen in de heerlijkheid van Gods Koningrijk

hier op aarde ?

Antw. : Jezus zegt: „Die in mij gelooft zal leven, al ware Hij ook gestorven". En bij Openb. 20 staat geschreven : „dat zij, die onthoofd waren om het getuigenisse Jesu, op zullen staan, en met Christi als Koningen heerschen".(3)

Er zullen dus nog groote dingen moeten geschieden voor het eigenlijke duizendjarige Rijk aanbreekt; wat nu geschiedt, is nog maar het voorspel. Maar niet lang zal 't duren.

Men gelooft zich immers in het laatste der dagen de ontwikkelingsgeschiedenis van het menschdom loopt ten einde, de laatste periode der opvoeding breekt aan.

(i) Heystek. De ware leer der Zaligheid, blz. 58.

Ö MUlle[d.Traagb vr. 63. Het is niet recht duidelijk bfl Muller of alle rechtvaardigen reeds yoor den aanvang van het duizendjarige ryk zullen opstaan (zie later) dan wel alleen degenen, die ooi des Evangelies wille zj)n

gedood.

Sluiten