is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zwijndrechtsche Nieuwlichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste motieven, is helaas nog in onze dagen een ziekelijk verschijnsel.

Buiten de leer ontmoeten Mazereeuw en Nieuwlichters elkander in het streven naar eenvoud van leven.

Van Campen verhaalt:

„Zij leven uiterlijk zeer ingetogen. De vrouwen dragen nimmer gouden of andere sieraden. Vroeger gingen zij in hunne vrome nederigheid zelfs zoo ver, dat zij alles, wat tot opschik in hunne woningen moest dienen, zooals porseleinen borden en schotels aan de wanden en des Zomers op de koestallen, zooals dat hier gebruikelijk is, wegnamen en alles, wat uit blinkend metaal was gemaakt, met zwarte verw overdekten."

Tegenover deze punten van overeenkomst staan echter groote verschillen. Van een broederschap is bij de secte van Mazereeuw geen sprake. Van Campen vertelt, dat Mazereeuw's leer „behalve met betrekking tot den doop en het avondmaal vrij wel overeenkomt met die der Kerkelijk-regtzinnig-Gereformeerden en der gewone Separatisten" en dit is zeker moeilijk van liet „nieuwe licht" te zeggen.

Hoewel Maria Leer en Muller beide uit hyper-orthodoxe kringen zijn voortgekomen, hebben zij zich juist spoedig van deze losgemaakt.

Ook in de practijk der Zondagsviering verschillen beide secten zeer. Van Mazereeuws volgelingen lezen we : „den Zondag vieren zij met Joodsche nauwgezetheid". En eindelijk, wat ons bij de Nieuwlichters zoo weldadig aandeed, hunne liefderijke verdraagzaamheid, missen we geheel in den kring van Opperdoes.

„Met de gewone Afgescheidenen hebben zij de lieldelooze onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden gemeen."

En Mazereeuw, zelf, met de allures van een profeet, steekt ongunstig af bij den oprechten Muller.

Verwantschap vind ik niet — de meest kenmerkende leerstellingen der broederschap missen we geheel bij Mazereeuw.

Dat de Zwijndrechtsche broeders invloed ondervonden van het Réveil geloof ik niet — beide richtingen zijn onafhankelijke uitingen van reactie tegen den geest der eeuw.

Muller werkte ook reeds, voor het Réveil eigenlijk eenigen opgang maakte in ons Vaderland.

En heeft het Réveil in zijne verschillende nuances in hoofdzaak