Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet maar als wenschclijk voor de maatschappij, maar als noodig

ter zaligheid:,

„Maar zoude dan nu, in deze tegenwoordige tijd, nog alles zóó moeten zijn en behandelt worden om zalig te worden ?

Ja zeker, want het Goddelijke wezen, noch Zijne natuur veranderdt niet. Hij is liefde; en die met Hem gemeenschap wil hebben moet ook in de liefde zijn leven vinden, en Gods wezen vorderdt, dat wij Hem erkennen, als den wettigen Heer en Eigenaar van alles, en gevolgelijk alle vrijheid heeft om over Zijn goed ie beschikken ; die zulks tegenstaat, zal, door alle tijden heen, geene vrede met Hem kunnen hebben, of zaligheid door een gemeenzaam verkeer met Hem kunnen smaken, terwijl al hetgene, hetwelk met Gods bestaan, natuur of eigenschappen niet overeenkomt, eens door Hem verteerdt zal worden." (*)

Noodig tot zaligheid !

En versta Muller goed.

De maatschappij is er nog niet „indien het in het algemeen waar was, dat een ieder van de goederen dezer wereld evenveel

lia.dt" neen! „niemand moet iets van de goederen dezer aarde

voor zich zeiven of als zijn eigendom bezitten, want het is alles het eigendom, des Heeren; en wij zijn in den eigentlijken zin, maar rentmeesters over Zijne goederen, om dezelve tot zijn eer en onzes naasten geluk te gebruiken . (2)

Wij hebben gezien, dat er van een zuiver doorgevoerd communisme eigenlijk nooit sprake geweest is in den kring der broeders; zelfs in den bloeitijd hunner gemeenschap was privaat bezit niet uitgesloten — de werkelijkheid bleef steeds beneden het ideaal.

Toch was bij de besten het ideaal: een zuiver communisme. Zij beriepen zich op de voorschriften der Bergrede en op de inrichting der eerste Christengemeente — en velen hebben het na hen gedaan .. . met minder recht.

In dezen onderscheidden de Zwijndrechtsche broeders zich gunstig bij velen uit het socialistische kamp van onze dagen, die

(•) Muller vraagboekje Vr S7,

(*) Muller vraagboekje Vr. 59.

Sluiten