Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige godsdienstige inrichtingen bestaan en als dan Babel Tallen zoude enz.

Dat Ds. praeses vrugteloos met hun gesproken hunne stellingen weerlegd had en het belang der zaak inziende thans de K. Kerkeraad had bjj elkander geroepen ten einde voornd Hk van Dijk en S. Wisman voor dezelve te hooren.

Voorts berichtte Ds. praeses aan Ruwaert van Dijk en Hk Bulsink beide Diakenen: Dat zg ingevolge Art. 17 van het reglement op de uitoefening der Kerkel. tucht, Als in bloedverwantschap Hk van Djjk bestaande nooit in deze zaak zouden kunnen oordeelen — maar des verkiezende zeer we U ® hooren van voornd personen zouden kunnen tegenwoordig zjjn geven e deze beide daartoe zelfs hun verlangen te kennen.

Werd alzoo goedgevonden elk der genoemde personen afzonderlek voor e vergadering te roepen en alzoo door den koster eerst binnen geleid Hk van Dak.

Deze als ook vervolgens S. Risman bekend gemaakt zijnde met het doel hetwelk zich de vergadering had voorgesteld om hun over hunne leerbegrippen te hooren maar niet te oordeelen werd op de volgende punten H van Dijk door Ds. praeses ondervraagd en door hem geantwoord als volgt: Art. 1. Of hjj persisteerde bjj zijne belijdenis als

Hervormd Christen afgelegd ? Antw : Ja!

„ 2. ot hy alzoo niet geloofde in God als den

Schepper van alles ? >' Ja-

,, 3. of hij niet geloofde dat God twee menschen

rein en onschuldig geschapen had. - Ja'

„ 4. dat deze door verleiding van den duivel het

gegeven proefgebod overtreden hadden. » ja«

(, 5. of niet alzoo zij en alle uit hun voortgekomen menschen, zondaren werden en ware behoeften hadden aan de verzoening door J. Chr. ■> Ja> „ 6. of niet alzoo straf in dit leven hunne zonden volgen en vooral onbekeerd stervende eeuwige straf hun deel zijn zoude. <* J*47. of hy niet erkende de godd. zending van .

leeraar en Kerkeraad. <> Ja-

„ 8. of hij niet eerbiedigde het regt van eigendom hetwelk ieder had op de hem aan-

. ia

gewezen bezittingen. " o

„ 9. of hij nog bleef bij zijn gevoelen dat slegts Antw : men zou het uit 18 jaren de tegenwoordige Kerkeninrich- Daniels prophetie wel ting zou blijven stand houden. kunnen opzoeken.

Ds. praeses betuigde hem zijn genoegen wegens het terugkeeren van vorige deswegen gekoesterde dwalingen, vermaande hem ernstig tot volstandighei in het ware geloof en liet hem na zegenbede vertrekken.

Werd vervolgens op gelijke wjjze binnengeleid Simon Risman — dezelfde kennisgeving hem gedaan en dezelfde vragen hem voorgelegd.

Art. 1—3 werden toestemmend beantwoord.

Art. 4 streed tegen zjjne denkbeelden wjjl ingevolge Gods besluit de men-

Sluiten