Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelsche rechtssysteem ook op het tegenwoordige Amerika moge blijken uit de voorrede van Andrew's werk, ') maar wat den inhoud van het recht betreft kan men belangrijke afwijkingen vinden. 2) Ook tegen een opvatting als zou het systeem der Amerikaansche jurisprudentie geheel hetzelfde zijn „as explained bij Blackstone" waarschuwt dezelfde schrijver, ofschoon als feit vermeld wordt, dat de Amerikaansche juristen zich bij hun intrede in de rechtswetenschap nog steeds laten leiden door Blackstone's „Commentaries".

Keeren wij thans terug tot de geschiedenis onzer wetgeving, dan is het niet zoo'n groot wonder, dat de regeering huiverig was de oprichting eener naaml. venn. onafhankelijk te maken van haar toestemming. Maar wel kan hare inconsequentie bevreemding wekken, waar zij hetzelfde beginsel der beperkte aansprakelijkheid toeliet bij de zedelijke lichamen, 3) welke zich vrij konden vormen.

Hier bleef zij wel getrouw aan het Oud-Hollandsche recht. 4) De reden moet misschien gezocht worden in de onvoldoende inlichtingen, welke de regeering zich verschaft had omtrent het recht, dat voor de naaml. venn. in de Geünieerde Provinciën gold. 5)

!) blz. VIII.

2) Zoo bljjkt b.v. op het gebied der naaml. venn. Amerika in menig opzicht van Engeland afgeweken te zyn.

3) Zie Boek III titel 10 van het Burgerlijk Wetboek.

4) Dit was voor het grootste deel in overeenstemming met het ontwerp Kemper dat weer zich nauw aansloot aan het ontwerp Cr as, speciaal Boek I Hoofdstuk 15. Vgl. O. v. Tienhoven „Beschouwingen over Regtspersoonlykheid" Utrecht 1866 blz. 25 noot 3.

R) Vgl. Voorduin VIII blz. 145 vlg. De regeering gaf toe, dat

Sluiten