Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de overeenstemmende wil ') van een aantal personen noodig is, hangt van het beleid dier oprichters af, hoe groot de omvang der volmacht zal zijn. Is zij niet nader omschreven, dan zal de vertegenwoordiging voortvloeien uit een lastgeving «in algemeene bewoordingen vervat", welke het beheer medebrengt omschreven bij art. 1833 van het Burgerlijk Wetboek -). Overigens blijft de verhouding van de naaml. venn. tot het bestuur ten opzichte van derden vallen onder de algemeene regelen der lastgeving 3). Daarom zal men aan de vennootschap de bevoegdheid moeten toekennen elk oogenblik haar lastgeving te wijzigen, aan te vullen en geheel te herroepen. Van dit laatste mag zij zelfs geen afstand doen volgens art. 44 al. 2 van het Wetboek van Koophandel. Haar wil wordt gevormd door de vennooten ter algemeene vergadering vereenigd.

Als tweede bron voor de lastgeving komen daarom thans de besluiten der algemeene vergadering in aanmerking. Deze doen dienst als wetten, waaraan de uitvoerende macht der vennootschap, haar bestuur, zich te houden heeft. Zij mogen nooit in strijd zijn met de statuten, de grondwet. 4) Een verandering der statuten, welke gewoonlijk zelf de wijze omschrijven, waarop die plaats kan vinden, heeft de wet aan dezelfde formaliteiten gebonden als voorgeschreven zijn bij de oprichting der vennootschap.

') Dit is een essentiale volgens den H. E. van 27 Mei 1898 \v. 7128.

2) De staatscommissie van 1879 vond het noodig dit uitdrukkelijk in art. 88 al. 2 van haar ontwerp te bepalen.

3) Ook dit werd in het ontwerp der staatscommissie uitdrukkelijk gezegd in art. 88 al. 1.

4) Aldus ook de rb. v. Rotterdam op 22 Febr. 1904 w. 8087 en de rli v. Amsterdam op 20 Jan. 1905 w. 8268 en 8269, Hiermede kwam

Sluiten