Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nadere aanvulling der lastgeving kan gegeven worden vóór dat het bestuur gehandeld heeft, maar zij kan zich ook uiten post factum in een uitdrukkelijke of stilzwijgende bekrachtiging l) volgens art. 1844 al. 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Ja, zelfs zonder deze bekrachtiging zal in sommige gevallen de naaml. venn. door een bestuurshandeling verbonden kunnen worden volgens het algemeen geldende art. 1393 -) mits haar belangen behoorlijk zijn waargenomen. 3) Vatten wij het systeem onzer wet in het kort samen, dan wordt de vertegenwoordigingsmacht van het bestuur bepaald in de eerste plaats door de statuten der vennootschap; ten tweede door een besluit der algemeene vergadering hetzij om een voorgenomene, hetzij om een reeds verrichte handeling goed te keuren; en ten derde, bij uitzondering, door het inzicht der bestuurders omtrent het belang der vennootschap.

Op het eerste gezicht een uitgebreide bevoegdheid voorwaar en vooral door het onder drie genoemde geschikt om de vennooten te verschrikken. Maar bedenkt men, dat steeds de vennooten het recht hebben een directeur te ont-

dit college terug op zijn beslissing van den 21 April 1891 P. v. J. 1891 n°. 88.

Zie voor Frankrijk in den zelfden geest Lyon-Caen et Renault II n°. 820.

') Aldus ook het Fransche recht. Zie Lyon-Caen et Renault II nos. 818 en 820.

2) „Degene wiens belangen door een ander behoorlijk zijn waargenomen, is gehouden do verbintenissen, door den waarnemer in

zijnen naam aangegaan, na te komen, enz."

3) In gelijken zin het Fransche recht volgens Lyon-Caen et Renault II n°. 818.

Sluiten