Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wetgever de vennooten het volle risico laat dragen voor het gehalte van het door hen gekozen bestuur. Want het dragen van het volle risico der onderneming is hun voornaamste en nagenoeg eenige werkzaamheid in de naamlooze vennootschap, welke niettemin uiterst belangrijk is ofschoon zij een passieve genoemd kan worden.

Het zij ons vergund hierbij wat langer stil te staan.

Beschouwt men de naaml. venn. nader als ondernemingsvorm, dan blijkt, dat zij een vennootschap van koophandel l) is waarin de verdeeling van arbeid het verst doorgevoerd is. Zijn bij de firma de vennooten nog gelijkelijk verplicht zoowel arbeid te leveren als risico te dragen en wordt dit al minder in de vennootschap „en commendite", waarin slechts een enkele vennoot behoeft te arbeiden en tevens met zijn geheel vermogen aansprakelijk te zijn, bij de naaml. venn. gaat de verdeeling nog verder. Hier zijn beide functies volkomen van elkaar gescheiden.

De arbeid wordt verricht door of onder leiding van het bestuur, vaak directie genoemd, dat op zijn beurt weer gesteund kan worden door een staf van medehelpers, employés, beambten, bedienden. De beteekenis van dien arbeid ligt in het vruchtbaar maken van het door de vennooten in de onderneming geriskeerde kapitaal, voor welke

■l) De vonn eener naaml. venn. leent zicli voor veel meer doeleinden dan voor een handelsonderneming. Zoo komen l).y. naaml. venn. wel voor, welke zich ten doel hebben gesteld, de kunsten en wetenschappen te bevorderen of liefdadigheid te beoefenen. Voor vennootschappen, die uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam zijn, stelt de Woningwet bijzondere voorwaarden. — Zie art. 78 der onteigeningswet.

Sluiten