is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meeste Fransohe schrijvers plegen te onderscheiden de „donation proprement dite", d. i. de schenking, welke middels afstand tot stand komt, en de „donation indirecte", waaronder dan worden verstaan alle de overige vormen, waarin een schenking zich kan uiten.

De uitdrukking „indirecte" komt mij evenwel onjuist voor. Ook hier toch heeft de bevoordeeling van den een ten koste van den ander niet langs indirecten weg plaats; integendeel, evenals bij den afstand, heeft ook bij de andere schenkingsvormen de verrijking van den een en de verarming van den ander onmiddellijk door de handeling zelve plaats.

De Nederlandsche schrijvers onderscheiden, zooals wij reeds zagen, schenking in den zin eener formeele juridieke handeling, waarbij dan de vorm van den afstand voor haar bestaan beslissend is, en schenking in den zin van een economisch verschijnsel, waarbij niet de vorm deirechtshandeling, doch de economische gevolgen, daardoor teweeggebracht, aan de handeling het schenkingskarakter verleenen.

Bij alle verschil in vorm evenwel, treft men overeenkomst aan in de gevolgen, aangezien bij elke schenkingshandeling een verarming van den een staat tegenover eene verrijking van den ander.

Het in het leven roepen dier gevolgen is, hetgeen partijen beoogen. Zoo legde men dan ook aanvankelijk allen nadruk op het onmiddellijk in het leven roepen van die gevolgen en dit gold niet alleen voor de schen-