Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hadde in art. 1703 B.W. te lezen de reëele schenkingsoverdracht, kan „wie tot de akte van schenking als „begiftigde medewerkt, eigenlijk wel gezegd worden het „afgestane goed aan te nemen in reëelen zin? Vooral in„dien het voldoen aan de verplichting van de vervulling „eener voorwaarde werd afhankelijk gemaakt of van het „verschijnen van een termijn? En is reëele aanneming „denkbaar van onlichamelijke zaken , een recht van vruchtgebruik bij voorbeeld?"

Ook Prof. Segers (Weekbl. van Priv. recht, Notarisambt en Registratie n° 1942) wil in art. 1703 B.W. niet de omschrijving der schenking middels reëelen afstand zien, doch acht eene „reminiscentie aan de Gkoot" aannemelijker.

Is de schenking dus èn volgens den Code Civil èn volgens het Burgelijk Wetboek eene overeenkomst, hoe is het dan gesteld met de schenking door feitelijken afstand? Immers art. 1101 C.C. luidt: „Le contrat est une „convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obli„gent. envers une ou plusieurs autres, a donner, a faire „ou a ne pas faire quelque chose". De Code Civil beschouwt dus de overeenkomst als een verbintenisscheppende handeling. Zoo dient volgens art. 894 C.C. de schenker zich te verbinden om den begiftigde de geschonken zaak af te staan. Wel gaat naar Fransch recht de eigendom reeds over „par 1'effet des obligations", de verplichting tot levering blijft niettemin bestaan.

3

Sluiten