Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter eener opheffing van een verbintenis; zij voldoet niet aan de vereischten voor. de formeele schenking, waarvoor de afstand als kenmerk wordt gesteld en op dezen grond is het dan ook den „mort civilement" geoorloofd een kwijtschelding te doen of te ontvangen.

Bij Laurent *) merken wij hetzelfde op. Ook hij acht de „remise de dette" „une liberalité", doch geen „donation" naar art. 894 C. C., ook al weer op grond, dat er bij eene kwijtschelding van schuld geen sprake is van een afstand. We vinden door hem het volgende geval aangehaald , hetwelk hij ontleende aan de jurisprudentie; de schuldeischer had verklaard „qu'il donne a son débiteur ,,la somme, qui lui est due par ce dernier". Toen hierover oneenigheden waren ontstaan, beriep de schuldeischer zich op de nietigheid der gedane schenking „pour vice „de formes". De Tribunal de Commerce besliste, dat de schuldeischer „avait fait une simple remise de dette, ce „qui excluait 1'observation des formalités prescrites par „la loi". De Cour de Cassation, aan wiens oordeel de zaak ten slotte werd onderworpen, overwoog bovendien: „qu' une telle remise, bien que constituant une liberalité, „repose sur 1'extinction d'un droit, et non sur la trans„mission actuelle de biens avec desaississement, qui „constitue la donation entre-vifs proprement dite".

„Nous concevons" , zegt Laurent vervolgens, „qu'il y ait „simple extinction d'un droit réel.Sanstransmission de biens".

i) Princ. de Dr. Civ. francais Dl. XII n° 354.

Sluiten