Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of recht en dus ook geen schenking in formeelen zin.

Thans de nieuwere schrijvers over den Code Civil en wel in de eerste plaats: Baudry-Lacantinekie '). Ook hij erkent een materieel en een formeel schenkingsbegrip en wanneer hij spreekt over art. 931 C. C. in verband met art. 893 C.C., dan zegt hij, dat men de uitdrukking „tous actes portant donation" niet zoo ruim mag opvatten, dat men er elke schenking onder begrijpt. Men hoede zich, waarschuwt hij, voor de conclusie, dat „aucune „liberalité entre-vifs ne saurait être faite en dehors des „tormes solennelles que le législateur a cru devoir pres„crire". Want ging men de artikelen uitleggen „avec „cette rigueur, ils iraient a 1'encontre des textes non

„uioins positifs: les art. 1282 et 1283, qui auto-

wisent la réalisation d'une liberalité par voie de remise „de dette". Ik wil hier opmerken, dat steeds gesproken wordt van een „liberalité", van een vrijgevigheid alzoo. Deze vrijgevigheid kan zich op onderscheidene manieren uiten, o. a. „par voie de remise de dette", doch ook bij wijze eener „donation entre-vifs". Alleen voor deze laatste zijn de vorm-vereischten gesteld. Er wordt dus onderscheid gemaakt tusschen liberaliteit in den algemeenen zin en de vrijgevigheid in den bijzonderen zin van art. 894 C. C. En waarin dat onderscheid gelegen is ? Het antwoord daarop vinden wij hier wel niet uitdrukkelijk gegeven, doch het kan, dunkt mij, niet anders luiden dan hierin, dat bij

') T. a. p. n» 1130 en v.

Sluiten